Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Lysande biblioteksstatistik för Umeå

Umeås medborgare besöker betydligt oftare folkbiblioteken och lånar fler böcker jämfört med det nationella snittet. Detta visades i den officiella biblioteksstatistiken som i veckan presenterades av Kungliga biblioteket.

Umeås bibliotek – besöksfavoriter

Umeå kommuns folkbibliotek hade 2012 1,4 miljoner fysiska besökare. Det är fler besökare än vad Vasamuseet har och nästan lika många som Skansen. Slår man ut antalet besökare per invånare blir siffran 11,7. Det är 40 procent mer än genomsnittet för riket (6,9).

– Det är mycket glädjande. En förklaring kan vara Umeås generellt höga utbildningsnivå, men också att Umeås bibliotek är värdefulla för umeborna, säger både Ingegerd Frankki, tillförordnad bibliotekschef och Inger Edebro Sikström som nyligen lämnade tjänsten som bibliotekschef för att gå i pension till hösten.

Statistiken i ett längre tidsperspektiv (2009–2012) visar dock på en minskning med 1 procent om till viss del kan förklaras av medvetna satsningar på fler webbaserade tjänster. Det kan även vara en bekräftelse av SOM-institutets nationella undersökningar som flera år i rad visat en utveckling med allt färre biblioteksbesökare. Det är framför allt korttidsutbildade som inte längre besöker biblioteken, en utveckling som pekar på ökande sociala skillnader.

SOM-institutet har även konstaterat att det finns ett tydligt samband mellan avståndet till bibliotek och hur ofta man använder det.

– Det visar närbibliotekens, kommundelarnas bibliotek och bokbussens stora betydelse och kan vara ytterligare en förklaring till Umeås positiva siffror. Det är också en bekräftelse på att medvetna strategiska satsningar ger resultat, säger Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande.

Umeborna lånar mer – Sverige mindre

Nästan 1,5 miljon böcker lånades på Umeå kommuns folkbibliotek 2012, vilket är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2011. Motsvarande siffra för riket som helhet är en minskning med 2,3 procent. Jämför man siffrorna i ett längre tidsperspektiv (2009–2012) har umeborna ökat sina lån med 8,3 procent till skillnad från riket som minskat med 4,3 procent. Umeborna ligger även i topp om man räknar utlån per invånare, 11,7 medan siffran för riket i sin helhet är 7,1.

– Det är fantastiska siffror som vi kommer att analysera mer i detalj inför planeringen av kommande års verksamhet, säger Ingegerd Frankki.

Mer information:

Tomas Wennström 
ordförande
kulturnämnden 
Umeå kommun
mejl

Inger Edebro Sikström
tidigare bibliotekschef
Umeå kommun
mejl

Ingegerd Frankki
tillförordnad bibliotekschef
Umeå kommun
mejl

Jenny Brantholm
kommunikatör
Umeå kommun
070-456 34 35
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag