Startsida Umeå kommun

Värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, t ex en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller dylikt påbörjas. 

Du måste också skicka en anmälan om det gäller utbyte till ny värmepump respektive kompletteringsborrning och liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten.

Inom vattenskyddsområde kan det finnas tillståndsplikt och den omfattar i såfall även kyländamål.

Anmälan

Du gör din anmälan med hjälp av det webbformulär som finns i Umeå kommuns formulärsamling. Se länk till höger. Du kan också skriva ut anmälan som en pdf-blankett.

Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges.

Exempel på en ifylld blankett och en situationsplan (ej kommunalt va)

Exempel på en ifylld blankett och en situationsplan (kommunalt va)

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift på 973 kronor.

För bergvärme krävs att "Normbrunn-16" följs vid arbetet, se länk till höger.

Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder minst en 10 kubikmeters sedimentationscontainer och om möjligt sedan infiltrerar borrkaxvattnet över gräs- eller grusyta innan det leds vidare. Då undviks problem i vattendrag och ledningssystem.

Energi- och klimatrådgivning

På energi- och klimatrådgivningens webbplats, www.umea.se/energi, kan du få mer information om energirådgivning.

Kontakt

Har du frågor om värmepumpar kan du höra av dig till Miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Regina Ulfsparre
090-16 16 67

Helena Hallgren
090-16 16 83

Karin Dahlin
090-16 16 98

Digital blankett för anmälan

Vi vill gärna att du skickar din anmälan digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen.

Välj Miljö- och hälsoskydd och Värmepump

Vi lovar att...

… skicka svar på anmälan om installation av värmepump inom 10 arbetsdagar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.