Startsida Umeå kommun
Regler

Affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte sättas upp utan tillstånd av polismyndigheten på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Näringsidkare får sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad där rörelsen finns.

Buller

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polisens tillstånd.

Camping och bad

Kommunen har upplåtit vissa områden för fritidsändamål och allmänt begagnande. Vissa av dessa områden får, under vissa tider, användas för camping. Information om vilka dessa platser och tider är får du hos Fritid.

Camping får inte ske på följande platser:

Vid Nydalabadet samt runt Nydalasjön, Norrmjöle havsbad och Bettnessand havsbad. Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar.

Containrar

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Polisens tillstånd krävs och tänk även på placeringen så att allmänhet och räddningstjänst inte hindras.

Fyrverkeri

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor/fyrverkeripjäser på följande platser:

Inom det område som i norr och söder avgränsas av Järnvägsallén och Umeälv, samt i väster och öster avgränsas av Västra Esplanaden och Östra Kyrkogatan, dvs Umeå centrum.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från följande platser:

Norrlands Universitetssjukhus; Tegs sjukhem, Norra Obbolavägen 45; Umebygdens sjukhem, Backenvägen 154; Axlagården, Backenvägen 105 samt övriga sjuk- och vårdhem inom Umeå kommun. Detsamma gäller stallarna vid kommunens ridanläggningar, Djursjukhuset, travbaneområdet, Umeå hamn och innetorget på Ålidhem centrum.

Golfspel

Golfspel är förbjudet i anlagda parker och på grönytor, det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker.

Högtalarutsändning

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Lastning av varor

Den som är ansvarig för lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Lasta av och lägg upp gods så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar inte blockeras. Räddningstjänstens arbete får inte hindras.

Markiser, flaggor och skyltar

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Ridning och löpning

I de av kommunen förvaltade motionsspåren får man inte rida. I de av kommunen förvaltade skidspåren får inte ridning och löpning ske.

Schaktning, grävning

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand; tippning av fyllnadsmassor; schaktning; grävning eller annat liknande arbete, ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. För arbeten som inte är gatuarbeten krävs tillstånd av polisen och kommunen.

Sprängning och skjutning med eldvapen

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagda områden i Umeå kommun, utom vid räddningstjänst. Med sprängning avses alla slag av sprängning med egentliga sprängämnen som dynamit och dylikt, däremot inte pyrotekniska varor. Med eldvapen menas ett vapen med vilket kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av en krutladdning. Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och pilbågar, som inte är leksaker, får inte användas inom detaljplanelagt område utan polismyndighetens tillstånd. Detsamma gäller utanför detaljplanelagt område, om vapnet ska används av någon som inte fyllt 20 år.

Bild av grävskopa
Den som är ansvarig ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för olägenheter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.