Startsida Umeå kommun

Borrmaskinen 1, 20, 21 och s:1 - bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder. Syftet är ytterligare att värna kulturvärden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/1695

Handläggare

Peter Jönsson
Planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19 oktober 2016

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-20 att utöka plan­området till att omfatta även Borrmaskinen 1.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd t.o.m. 2018-02-28
- Följebrev
- Plankarta
- Planbeskrivning

Granskning fr.o.m. 2018-04-18 t.o.m. 2018-05-07

Handlingar:
-Följebrev Granskning
-plankarta med bestämmelser
-planbeskrivning samt
-samrådsredogörelse - lämnas på begäran.

Antagande av plan

Detaljplanen antogs
2018-06-13 av byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Antagandehandlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Överklagad detaljplan
Detaljplanen överklagades 2018-07-13. Ärendet överlämnas till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handäggning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.