Startsida Umeå kommun

Översiktskarta över del av Backen 2:1 m.fl. Markerat område visar den del som upphävs.

Upphävande av del av 2480K-P11/12, avseende del av Vallmon 20, inom Backen

Syftet med planen är att upphäva del av den gällande detaljplanen 2480K-P11/12 för att skapa förutsättningar till ändamålsenlig fastighetsbildning, samt bättre tillgänglighet till älvslandskapet i enlighet med Fördjupning för älvslandskapet (antagen 2012).

Planområdet är beläget i Grubbe cirka 3 kilometer väster om Umeå centrum. Området har en area av cirka 110 kvadratmeter.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01522

Handläggare

Jonas Söderlind
Planarkitkekt
090-161408
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 26 april 2017 § 116

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Samråd fr.o.m. 2017-11-15 t.o.m. 2017-12-06.

Handlingar:

- Följebrev
- Plankarta med
  bestämmelser och  illustration
- Planbeskrivning

Antagen plan

Detaljplanen antas preliminärt 2018-01-24.

Antagandehandlingarna:

- Plankarta
- Planbeskriving
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)

Byggnadsnämndens protokoll

Laga kraft
Detaljplanen vann laga kraft 2018-02-23

Lagakraftsbevis

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.