Startsida Umeå kommun
Frigg, kvarter

Vy in mot gården, källa: Arkinova Arkitekter

Frigg 7, 8, 9, 10 och 12

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkeringar under mark. Syftet är också att beakta en god stadsbild liksom värdekärnan Rådhusesplanaden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2013/00312

Handläggare

Magdalena Blomquist
planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19 juni 2013. Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och granskningsskede.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning fr.o.m. 2016-12-22 t.o.m. 2017-01-23.

Handlingar:

- Följebrev
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse - lämnas
  ut på begäran
- Gestaltningsprogram
- Riksintresseanalys + bilaga bild
- Bullerutredning
- Miljörapport
- Skuggstudie
- Skuggstudie 2
- Solstudie

Godkänd detaljplan

Byggnadsnämnden godkände 2017-05-24 detaljplanen. Därefter överlämnas planen till kommunfullmäktige för antagande

Byggnadsnämndens protokoll om att godkänna detaljplanen (lämnas på begäran)

Beslut om förnyad granskning

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Förnyad granskning fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m 2018-03-09

Handlingar:

-Följebrev
-Plankarta
-Planbeskrivning
-Gestaltningsprogram
-Riksintresseanlays
-Bullerutredning
-Miljörapport
-Skuggstudie
-Samrådsredogörelse- lämnas ut på begäran
-Granskningsutlåtande- lämnas ut på begäran

Godkännande av detaljplan

Detaljplanen godkändes
2018-09-19 av byggnadsnämnden.

Antagandehandlingar

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Bullerutredning
- Miljörapport
- Riksintresseanalys
- Skuggstudie
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)

Antagande av detaljplan

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-11-26

Antagandehandlingar finns under rubriken Godkännande av detaljplan.

Laga kraft

Kv. Frigg, källa: Sweco

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.