Startsida Umeå kommun

Kostnader

Nedan finns kostnaderna för att ta fram en detaljplan redovisade.

Kostnader planbesked

Ansökan om detaljplan görs genom ett planbesked. Kostnaden för planbeskedet debiteras efter att byggnadsnämnden tagit beslut i ärendet. Avgiften debiteras även vid negativt besked.

Liten åtgärd

 

Åtgärder upp till två tomter eller upp till ca 500 - 600 kvm BTA.  

 6 270 kr

Mellanstor åtgärd

 

Åtgärder mindre än 5 000 kvm BTA.

11 440 kr

Stor åtgärd

 

Åtgärder större än 5 000 kvm BTA.     

17 160 kr

BTA=Bruttoarea

Kostnader detaljplan

Då beslut om att påbörja detaljplanearbetet tagits upprättas ett planavtal där kostnaderna fastställs. Kostnaden för planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål.

Avgiften består av en grundavgift, samt en rörlig del som beror på hur mycket som ska bebyggas. Utöver detta tillkommer kostnader om tillexempel miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas eller om detaljplanen kommer att behandla strandskyddet.

Slutligen tillkommer kostnader för grundkartan och fastighetsförteckningen som lantmäteriet tar fram.

Grundavgift normalt/ utökat förfarande

57 200 kr

Grundavgift enkelt/ standard förfarande

41 800 kr

Kostnad byggrätt

26,40 kr/m2

 

 

Tillägg strandskyddsdispens

+ 10%

Tillägg plan med VA-utredning

+ 20%

Tillägg riksintresse   

+ 30%

Tillägg miljökonsekvensbeskrivning

+ 40%

Tillägg - ändring av detaljplan under genomförandetiden

+ 50%

                                      

 

Grundkarta

7 000 - 11 000 kr*

Fastighetsförteckning

5 000 - 8 000 kr*

 

*Vid extremt stora detaljplaner debiteras arbetet genom timtaxa       

Exempel

 

 

Planbesked Liten åtgärd

  6 270 kr

Grundavgift Utökat förfarande

57 200 kr

Byggrätt Bruttoarea 600 kvm

15 840 kr

Tillägg strandskydd 10 % på grundavgift och byggrätt

  7 304 kr

Fastighetsförteckning

  7 000 kr enl. taxa

Grundkarta

  5 000 kr enl. taxa

 

 

Totalt exkl. planbesked

92 344 kr

Totalt inkl. planbesked

98 614 kr

 

Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Nu gällande taxa gäller från och med 2016-06-20. Nya beslut av kommunfullmäktige gäller framför vad som redovisas här. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.