Startsida Umeå kommun

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kan användas för att säkerställa syften i översiktsplanen. Bestämmelserna används inom områden utan detaljplan för att till exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns flera områdesbestämmelser  inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla.

Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas av Samhällsbyggnadskontoret under byggnadsnämndens ledning på samma sätt som detaljplaner.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.