Startsida Umeå kommun
Sedlar

Resultatet blev 85 miljoner kronor 2016

Kommunfullmäktige har fastställt kommunens årsredovisning och revisionsberättelse för 2016. Umeå kommunkoncerns (inklusive kommunala bolag) resultat var 349 miljoner kronor. I det ingår kommunens resultat med 85 miljoner kronor.

Kommunens resultat är en markant förbättring jämfört med 2015 (–42 mnkr) och i förhållande till prognosen i augusti (–16 mnkr). Det förklaras främst av att den löpande verksamheten har lyckats vända första halvårets negativa utveckling under hösten, och att kommunen sent under året har fått bidrag för bostadsbyggande (byggbonus) och avslutat försäljningar av exploateringsfastigheter.

Efterlängtat plus

– Jag vill tacka nämnderna för ett bra arbete, som har lett till en lägre nettokostnadsökning än året innan. Fjolårets befolkningsökning är positiv. Det betyder att många vill flytta till Umeå, men samtidigt är det en utmaning med till exempel fler elever, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Resultatet beror förvisso på externa faktorer, men det är ett efterlängtat plus. Det är positivt med det omfattande bostadsbyggandet, men bekymmersamt att sjukskrivningarna fortsätter att öka, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Balanskravsresultat

Umeå kommuns balanskravsresultat (begreppet förklaras på sidan 67 i årsredovisningen) är 36 mnkr. För att kunna lägga undan överskott i en reserv för att täcka framtida underskott krävs att balanskravsresultatet uppgår till en procent av skatteintäkter och statsbidrag, i Umeå kommuns fall omkring 60 mnkr.

Låneskulden ökar

Styrelse och nämnders budgetavvikelse för 2016 är –44 mnkr. Kommun- styrelsen redovisar en budgetavvikelse på –29 mnkr, vilket förklaras av kraftverksamheten, ökade driftkostnader för kollektivtrafiken och ersättning till kommunens koncernbolag för resecentra.

Investeringarna under 2016 uppgår till 761 mnkr, vilket innebär att låneskulden ökar med 276 mnkr till totalt 1 746 mnkr.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66                   
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.