Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 17 december

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen, klockan 9–10, besvaras interpellationer.
Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: 100 äldre saknar särskilt boende eller korttidsboende; Marianne Normark (L)
 3. Interpellation: När blir personalen befriad från de delade turerna; Marianne Normark (L)
 4. Interpellation: Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten! Anders Ågren (M)
 5. Interpellation: Stoppa processen att avskaffa valfriheten;
  Björn Kjellsson (L)
 6. Fråga: När kommer den olagliga snusförsäljningen att upphöra?
  Jan Hägglund (AP)
 7. Fråga: Ytterligare medborgerliga demokratiinskränkningar;
  Ulrika Edman (V)
 8. Utökad samordning inom besöksnäringen
 9. Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2019
 10. Finansiering av Umeå hamns investeringar till 2024
 11. Bolagsformalia, Norrlandsoperan
 12. Bolagsformalia, Västerbottens museum
 13. Bolagsformalia, Norrbotniabanan
 14. Ändring i reglementet för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
 15. Revidering av bolagsordningar för Umeå Hamn AB och Umeå Vagnverkstad AB
 16. Val styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Umeå Hamn AB och Umeå Vagnsverkstad AB
 17. Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Kvarken Link OY
 18. Fyllnadsval i Stiftelsen Arboretum Norr
 19. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt, Sandra Reinklou (S)
 20. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, Pasi Huikuri (M)
 21. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Miljöpris 2018, 11.30
 • Information från kommunrevisorerna, 13.00–13.15
 • Information om Agenda 30, 13.15–13.30
 • SKL-val, efter avslutat möte

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-12-14

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.