Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 18 juni

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet och investeringsbudget 2019–2022
 3. Delårsrapport januari–april 2018
 4. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022
 5. Finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken
 6. Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB
 7. Antagande: Godstrafikprogram för Umeå centrum
 8. Antagande: Cykeltrafikprogram för Umeå
 9. Antagande: Detaljplan Tallkronan 1, Holmsund 4:33 och del av Holmsund 2:1 och 3:1, Holmsund
 10. Revidering av plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900
 11. Sammanträdestider 2019
 12. Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli; Saasha Metsärantala (FI)
 13. Interpellation: Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av två arbetsmiljökartläggningar; Jan Hägglund (AP)
 14. Interpellation: Antidemokratisk ledning på Dragonskolan;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 15. Interpellation: Varför hjärntvättades elever 25 januari?
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 16. Interpellation: Skolresultat i "utsatta" områden; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 17. Interpellation: Kunde nedläggningen av den judiska föreningen i Umeå ha undvikits? Saasha Metsärantala (FI)
 18. Interpellation: Underlätta för cykelturer; Saasha Metsärantala (FI)
 19. Fråga: Rimliga handläggningstider; Veronica Kerr (KD)
 20. Fråga: För vilka politiker gäller öppenhet och transparens, och för vilka gäller det inte? Ulrika Edman (V)
 21. Avsägelse: ledamot i kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ellika Nordström (MP) (–)
 22. Anmälningsärenden

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar i samband med ärendet delårsrapport.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-06-15

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.