Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Bambuserkanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 19 december

Interpellationer och frågor färdigställs normalt fredag innan sammanträdet.
Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Interpellation: Rätt härkomst viktigare än rätt kompetens?
 3. Interpellation: Rasistiskt snabbspår för asylsökande?
 4. Interpellation: Umeå kommuns IT-avdelnings resor med mera
 5. Interpellation: Umeå kommuns hantering av allmänna handlingar och utlämnande av dessa
 6. Interpellation: Undantag för våra äldres bästa
 7. Fråga: Gäller en köttnorm för familjehem i Umeå kommun?
 8. Fråga: ECCAR-utredningen (denna fråga skjuts fram till nästa sammanträde)
 9. Fråga: Vad vill vi som kommun signalera till vårdnadshavare?
 10. Fråga: Spårburen persontrafik mellan Holmsund och centrala Umeå
 11. Fråga: Förskolan Visionen
 12. Fråga: Vad händer med förskolan Visionen?
 13. Fråga: Policydokument för gåvor, mutor och otillbörlig påverkan för anställda i Umeå kommun?
 14. Justering av budgetramar
 15. Motion 11/2016: Avkodning av könsbundna benämningar vid förtroendeuppdrag och arbeten inom offentlig förvaltning (denna motion skjuts fram till nästa sammanträde)
 16. Motion 15/2016: Kameraövervakning i det offentliga rummet för att öka tryggheten
 17. Motion 16/2016: Gör en stad på Gaza till vänort
 18. Inköps- och upphandlingspolicy
 19. Finanspolicy för Umeå kommunkoncern
 20. Fastställande av upplåning, kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2017
 21. Reglemente för Umeå kommuns revisorer
 22. Val av ordförande 2017, Gemensam nämnd för grundläggande IT-kapacitetstjänster
 23. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, Elin Fjellström (FI
 24. Anmälningsärenden 2016, kommunfullmäktige

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2016-12-21

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.