Startsida Umeå kommun

Så fungerar Umeå kommun

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa verksamheter är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra verksamheter är frivilliga.

Kommunerna har enligt lag ansvar för

 • socialtjänst
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • skola och utbildning
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • avfallshantering och renhållning
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänst
 • beredskap och säkerhet
 • överförmyndarverksamhet.

Annan verksamhet är frivillig, till exempel

 • fritidsverksamhet
 • kulturverksamhet
 • energirådgivning
 • turistinformation.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvud­ansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, väljer ledamöter till nämnder och bestämmer vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsvalet. I direkta val fördelas de 65 mandaten mellan partierna som ställt upp i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser.

Under nuvarande mandatperiod har Socialdemokraterna 24 mandat i kommun- fullmäktige, Moderaterna 11, Vänsterpartiet 9, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4, Centerpartiet 4,  Miljöpartiet 4, Feministiskt initiativ 3, Kristdemokraterna 2, Arbetarpartiet 2 och Sverigedemokraterna 2 mandat.

Efter valet 2014 ingick Socialdemokraterna valteknisk samverkan med Miljö­partiet, de fyra borgerliga partierna och Arbetarpartiet, vilket innebar att de kom överens om fördelningen av platserna i nämnders och styrelsers presidier.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls enligt ett fastställt schema varje månad. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdena. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i lokalpressen och på komunens webbplats, där du också kan se och höra sammanträdena via webb-tv. Handlingarna till kommunfullmäktige är offentliga och finns att ta del av på kommunkansliet och vid respektive sammanträde.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 15 leda­möter som utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för över­gripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget.

Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommun­styrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen ett eget verksamhetsområde och tre utskott: arbetsutskottet, näringslivs- och planeringsutskottet samt personal­utskottet.

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter tre kommunal­råd: ett kommunalråd företräder den politiska majoriteten och är kommun­styrelsens ordförande, ett kommunalråd företräder den politiska oppositionen och är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, och ett kommunalråd företräder den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Under mandatperioden 2014–2018 är kommunalråden Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Margareta Rönngren (S).

Kommunstyrelsens 15 platser fördelar sig så här: Socialdemokraterna 6, Vänsterpartiet 3, Moderaterna 2, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1, Center­partiet 1, Kristdemokraterna 1 och Miljöpartiet 1.

Läs mer om kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommun­fullmäktige.

Utöver kommunalråden finns några politiker som är förtroendevalda på heltid på grund av uppdragens omfattning, till exempel och socialnämndens ord­förande. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker, det vill säga de har ett arbete eller studier vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.

Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige har det oftast behandlats i någon av nämnderna eller utskotten. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett styrelser och nämnder och utskott rätt att besluta i vissa frågor, genom så kallad delegation. Till exempel har kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att fatta beslut om finansieringar upp till en viss nivå.

Läs mer om kommunens nämnder

Verksamheter

Under varje nämnd finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för. Stadsdirektören är kommunens högsta tjänste­person och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Läs mer om kommunens verksamheter

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, där kommunen är hel- eller delägare. Exempel på sådana bolag är Umeå Energi, Umeå Hamn och Vakin.

Läs mer om bolagen

Revision

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.

Läs mer om revisionen

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.