Startsida Umeå kommun

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteperson. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Umeå Kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål, direktiv och riktlinjer för verksamheten, budgetramar och skattesatsen, det vill säga den andel av inkomsten som du som bor i Umeå kommun ska betala.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls i fullmäktigesalen i samma hus som gamla stadsbiblioteket. Tider och ärenden annonseras i lokaltidningarna och här på kommunens webbplats. Ärendelista med handlingar finns också utlagda utanför åhörarläktaren i fullmäktigesalen. Sammanträdena sänds också i webb-tv och via närradio.

Frågor och interpellationer i kommunfullmäktige

Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller till en ordförande i en nämnd. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i kommunfullmäktige

Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från  en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige. Beslut utifrån en motion ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen

Yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av kommunfullmäktiges delegationsordning.

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Kommundelsnämnderna har ett geografiskt ansvarsområde medan facknämnderna har ansvar för vissa verksamhetsområden. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Tjänstepersoner eller förtroendevalda

Nämnderna kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteperson att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av delegationsordningen. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Överklaga beslut

Läs mer om hur du överklagar beslut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.