Startsida Umeå kommun

Förslag för bättre tillgång till LSS-bostäder

Individ- och familjenämnden föreslår en rad åtgärder för att förbättra möjligheten att erbjuda LSS-bostäder till invånare med behov. Förslagen utgår från ett underlag som berörda verksamheter tagit fram på uppdrag av berörda kommunala nämnder. Förslagen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

I dag har Umeå kommun svårigheter att erbjuda alla invånare som är beviljade LSS-bostäder en anpassad bostadsform inom skälig tid. Väntetiden kan bli lång. Individ- och familjenämnden betalar även så kallade vitesbelopp när beslut inte kan verksställas.

– Vi kraftsamlar nu i kommunen för att korta väntetiderna för byggandet av LSS-boenden. De här förslagen som vi arbetat fram kommer att göra skillnad och är en tydlig markering för funktionsnedsattas behov och rättigheter. Jag är mycket glad över att socialtjänstens behov ger tydligt avtryck i kommunens prioriteringar. Tanken med det här är ju att på sikt snabba på processen från planerande till byggande av gruppboenden rejält, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden arbetar redan i dag med att utveckla den så kallade boendekedjan för att skapa en strukturerad planeringsprocess. Det handlar framför allt om att ta fram prognoser för kommande behov och arbete med individens självständighet. Nämnden menar att frågan bör lyftas till central nivå eftersom lokalförsörjningsprocessen är gemensam och omfattar flera nämnders ansvarsområden. Brister och risker i dagens process är exempelvis tillgång till mark och resurser, politisk styrning och prioritering, kommunikation och dialog, överklaganden tidsplanering och behovsprognoser.

– Som vice ordförande har jag länge oroats för ökade viteskostnader, därför lyftes frågan av mig i kommunfullmäktige i oktober 2016. Syftet med att ställa frågan i kommunfullmäktige var så klart att få kommunstyrelsen ordförande och berörda ordföringar förståelse för det kommungemensamma ansvaret och brist på organisation. Att min fråga genererat i en arbetsgrupp från berörda nämnder och ett förslag på åtgärder och förslag på organisation känns verkligen bra framför allt eftersom vitesbeloppet redan 3 februari 2017 var uppe i drygt 3 mnkr och årsprognosen är 9 mnkr, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Alla berörda kommunala verksamheter involverade

Förslagen är bland annat att ta fram riktlinjer för prioritering av detaljplaner där LSS-boenden är inkluderade; prioritera pågående planer och projekt för särskilda boenden; ta fram riktlinjer för intresseavvägningar; utreda möjlighet och konsekvenser för tredimensionell fastighetsbildning samt modulhus. Underlaget till förslagen har tagits fram av tjänstepersoner från flera kommunala verksamheter; Bygglov, Detaljplanering, Fastighet, Mark och exploatering, Stöd och omsorg och Övergripande planering.

Underlaget ska även behandlas i tekniska nämnden, byggnadsnämnden och slutligen kommunfullmäktige.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.