Startsida Umeå kommun

Fortsatt samarbete med föreningar och förbättrad möjlighet att nå personal

Invånare kommer att kunna mejla till all personal inom funktionshinderomsorgen då alla anställda får en egen mejladress. Individ- och familjenämnden fortsätter också att satsa på samarbete med civilsamhället för att ge bästa service och stöd till dem som behöver. Detta är enligt den uppdragsplan och budget som nämnden antog för 2017.

Nästa år införs mejl till alla anställda inom funktionshinderomsorgen. Tidigare har gruppmejl varit det vanligaste men nu får alltså medarbetarna egna mejladresser. Det gör att det blir enklare för invånare att komma i kontakt med enskild personal. Personalen kommer också kunna vara mer tillgänglig.

– Detta är en viktig förbättring för den enskilde. Det underlättar kommunikationen och ger de som har behov en snabb kontaktväg, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Att kunna nå alla medarbetare via mejl ger också bättre förutsättningar för intern kommunikation vilket är positivt för arbetsmiljön. Även webbutbildningar kan enkelt spridas till enskilda medarbetare.

– Detta gör att medarbetare kan ha en direkt kontakt med sin chef till exempel, inte via gruppmejl som det fungerar på många ställen idag. Mejl är ett självklart verktyg för kommunikation, säger Igor Jonsson (M), ledamot, individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden kommer också under 2017 att på olika sätt stötta frivillig- och volontärverksamhet. Under året kommer nämnden exempelvis fortsätta samarbetet med Föräldraföreningen mot narkotika. Föräldraföreningen arbetar med stöd och utbildning till anhöriga. Under 2017 ska föreningens arbete med CRAFT, en modell som ger anhöriga verktyg och metodik för att hantera sin situation, att fördjupas. CRAFT är godkänd av Socialstyrelsen.

– Genom att stötta frivilliga initiativ får vi ut mer än om vi själva skulle göra allt. Detta är en metod som kommer att betyda mycket för anhöriga, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Yrkanden och tillägg till uppdragsplanen 

  • Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) yrkade om ett tillägg rörande utbildning för familjehem i religions-, kultur- och HBTQ-frågor. Yrkandet godkändes.
  • Socialdemokraterna (S) yrkade på ett tillägg angående våldsfrågor och att mål för socialtjänstens arbete med våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska bestämmas. Yrkandet godkändes.
  • Vänsterpartiet (V) yrkande på ett tillägg gällande utredning av behov, driftsform och lokalisering av HVB-hem i kommunal regi. Efter votering (7-4) godkändes yrkandet.
  • Vänsterpartiet (V) yrkade på förändring kring genomförandeplan. Yrkandet avslogs.
  • Vänsterpartiet (V) yrkade på ytterligare tillägg i planen; att verksamheten ska genomsyras av ett tydligt medarbetarperspektiv och medarbetardialog. Yrkandena godkändes.
Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Igor Jonsson (M)
ledamot
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-558 09 26
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.