Startsida Umeå kommun

Kommunen erbjuder mer utvecklat stöd till familjehem

Ett utvecklat stöd från socialtjänsten och ett systematiskt kvalitetsarbete ska ge hållbara familjehem. Nu stärker individ- och familjenämnden stödet till familjehem för att få fler familjehem som är direkt knutna till kommunen. Satsningen beskrivs i den strategi som individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet 22 februari 2017.

Uppdraget som familjehem kan vara komplext. Familjehemmen kan behöva stöd, både löpande och ibland i mer akuta ärenden. För bryta trenden med många externt knutna familjehem satsar individ- och familjenämnden på att utveckla stödet som kommunen ger.

– En satsning på familjehemssekreterarna och ett systematiskt arbete tror vi ska ge bättre förutsättningar till ett utökat stöd till familjehemmen. Vi ska också undersöka om våra familjehemssekreterare kan bli HBTQ-diplomerade, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

En av aktiviteterna i strategin är bland annat att familjehemssekreterarna ska stötta färre familjehem. Det innebär att sekreterarna får mer tid att ha en tätare kontakt med de familjer de arbetar med. Sekreterarna ska också vara tillgängligare för kontakt, arbeta med vidareutbildning samt nätverksbyggande med andra aktörer. Samverkan med andra områden inom socialtjänsten, såsom stöd till barnets ursprungsfamilj ska fördjupas. Barnets behov är alltid i fokus.

– Vi behöver en mer tidsenlig strategi för att rekrytera och behålla familjehem i Umeå kommun så det här är en efterlängtad och efterfrågad strategi. Såväl privat- som kommunalt drivna familjehem är viktiga för att erbjuda barn med behov den trygghet som borde vara självklar för alla barn, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Miljöpartiet yrkade om ett tillägg med två redaktionella ändringar. Yrkandet bifölls.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.