Startsida Umeå kommun

Vård- och omsorgsboende

När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt.

På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg utifrån boendes individuella behov. De boende får en säker och trygg omsorg av omvårdnadspersonalen som finns att tillgå dygnet runt. Utgångspunkten är att de boende ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå detta värnas och respekteras den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

För personer som har behov av specialiserad vård och omsorg på grund av demenssjukdom finns särskilda enheter. Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunens äldre- eller funktionshinderkonsulenter.

Önskemål om boende

När du beviljats boende erbjuds du lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. I kommunen finns både privata och kommunalt drivna boenden. Har du särskilda önskemål om vilket boende du vill flytta till försöker vi tillgodose det så långt det är möjligt.

Kommunen har en finsk avdelning med finskspråkig personal på Ersboda vård- och omsorgsboende.

Att bo på vård- och omsorgsboende

Boendena i kommunen ser olika ut. De består av mellan 32 till 100 antal lägenheter. Vanligen har du en egen mindre lägenhet och gemensamma utrymmen, så som kök och vardagsrum, finns att tillgå. Alla måltider serveras på boendet. Det finns möjlighet för maka/make/sambo att bo tillsammans med sin anhöriga på boendet, vilket då kallas medboende. Den medboende betalar en särskild avgift.

Kontaktpersonal och individuell plan

Du får en kontaktpersonal på boendet som har ett särskilt ansvar att tillsammans med dig utforma din vardag. Det är i första hand till din kontaktpersonal som du ska vända dig om du har frågor eller vill framföra något klagomål. Alla som har stöd av äldreomsorgen har en individuell plan för sin vård och omsorg – en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs hur du vill att vården och omsorgen ska utföras. Din plan skrivs tillsammans med dig, eventuella närstående och personal. Planen följs upp regelbundet.

Om du önskar kan du också skapa en levnadsberättelse. Levnadsberättelsen är ett komplement till genomförandeplanen. I berättelsen beskrivs bland annat hur du vill bli bemött och hur du idag upplever livskvalitet. I levnadsberättelsen kan du medverka till att ytterligare fördjupa personalens kunskaper om vad som är och har varit viktigt för dig.

Brukar- och närståendeträffar

Varje vård- och omsorgsboende har regelbundna brukar- och närståendeträffar. Dessa träffar ger möjlighet för boende och närstående att samverka och påverka verksamheten.

Hälso- och sjukvård

Sjuksköterska finns på varje vård- och omsorgsboende. Under kvällar och helger finns en sjuksköterskepatrull. Läkare från hälsocentral besöker boendet regelbundet. Det finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov. Mer information om hälso- och sjukvård hittar du bland länkarna i vänsterspalten.

Kvalitetsarbete

En utgångspunkt för att tillgodose boendes behov på ett respektfullt och rättssäkert sätt är god kvalitet. Verksamheten följs upp via exempelvis enkäter med syftet att samla in synpunkter och förbättringsförslag. I vår kvalitetsdeklaration redovisar vi vad du har rätt att förvänta dig av oss.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.