Startsida Umeå kommun
Bild på landskapsarkitekt Eva Henriksson och arkitekt Gert Wingårdh

Landskapsarkitekt Eva Henriksson och arkitekt Gert Wingårdh presenterade sitt förslag.

Arkitektförslag för Vasaplan presenterat

Torsdag 16 juni presenterade landskapsarkitekt Eva Henriksson, WSP, och arkitekt Gert Wingårdh, Wingårdhs arkitektkontor, sitt förslag till Vasaplans nya utformning både för tekniska nämnden och på ett öppet möte på Umeå Folkets Hus. Förslaget visade en fin helhet på en plats att tycka om och trivas på i staden.

Redan 2008 startade arbetet kring Vasaplan och platsen styrkor och svagheter beskrevs. Utifrån detta inleddes ett förstudiearbete där flera olika former av medborgardialog prövades och en trafikutredning genomfördes. Parallellt med arbetet har också förutsättningarna kring platsen ändrats bland annat då badhuset byggts.

– Det har varit en fantastisk rolig utmaning att få ihop alla funktoner och intressen på Vasaplan till en fin helhet, en plats i staden att tycka om och att trivas på. En plats att stanna till på – ensam eller tillsammans, kort eller lång stund, säger landskapsarkitekt Eva Henriksson.

Utökad kapacitet för kollektivtrafiken

Trafikutredningen visade att en mittplattform svarade bäst mot behoven som ställs på platsen. Mittplattformen ger en väsentligt utökad kapacitet och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ökas också då körbanorna kan korsas i två etapper. Utformningen med en mittplattform medför smidiga byten mellan stadsbussarna. Det innebär också att ytorna längs fasaderna frigörs för folkliv och rörelse och kan då möbleras på olika sätt.

Vasaplans karaktär och identitet

Skisserna visar på en helhetslösning där skärmtaken på mittrefugen ger en egen karaktär och identitet till platsen. Mångfalden av träd, byggnadsmaterial i trä och glas samt arkitekturen i sig förstärker också platsens identitet. Sidoytorna kan användas för att skapa trivsamma mötesplatser. Det blir många olika typer av sittplatser för att passa både när man vill sitta en kort stund eller lite längre. De nya gångpassagerna ökar säkerheten för gående.

Träden som planeras ger platsen liv, årstidsvariationer och skönhet, liksom den ljussättning av platsen som förslås. Det blir väderskyddade bänkar på mittplattformen.

Byggstart våren 2017

Beslut om godkännande av skisserna kommer att tas av tekniska nämnden på kommande sammanträde. Byggstart planeras till våren 2017 så fort tjälen gått ur marken och ett intensivt arbete kommer att pågå under sommaren och hösten. Planeringen är att ombyggnaden ska ha hunnit så långt att bussarna kan köra via Vasaplan när vintertidtabellen börjar gälla i slutet på september 2017. En del arbeten kommer att utförs våren 2018.

Illustration av Vasaplan framtagen av WSP och Wingårdh arkitekter

Illustration av Vasaplan framtagen av WSP och Wingårdh arkitekter. Klicka på bilden för att se illustrationerna i större format.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Gunnar Teglund
projektledare
Umeå kommun
070-340 14 57
mejl

Eva Henriksson
landskapsarkitekt
WSP Sverige AB
010-722 68 12
070-227 59 05
mejl

Gert Wingårdh
arkitekt
010-788 10 00
mejl

Synpunkter och frågor

Har du synpunkter eller frågor?

Ställ dem dem till politikerna i tekniska nämnden eller skicka in dem via mejl vasaplan@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.