Startsida Umeå kommun

Fler elever inom gymnasieskolan nästa år

Enligt den senaste prognosen blir det cirka 100 fler elever inom gymnasieskolan under 2017. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tillskott för kostnads- och volymökningar med sammanlagt 9 miljoner kronor nästa år.

Efter flera år med volymminskningar ökar nu antalet elever i åldersgruppen 16–18 år. Under perioden 2015–2027 beräknas antalet ungdomar i åldern 16–18 år öka med totalt cirka 1 200 personer, vilket motsvarar 36 procent.

Flera åtgärder har vidtagits

Kommunfullmäktige ger nämnden 2 miljoner kronor extra för att finansiera volymökningen. Tre av gymnasieskolorna har haft strukturella problem till följd av elevminskningar och program som inte är fyllda och ekonomiskt hållbara. Flera åtgärder har vidtagits. Exempelvis har gymnasieprogram flyttats från Fridhemsgymnasiet till Midgårdskolan. Det innebär att det numera inte finns någon gymnasieverksamhet på Fridhemsgymnasiet. Inför nästa läsår har intaget till restaurang- och livsmedelsprogrammet stoppats på grund av för få sökande och höga kostnader. Nämnden avsätter nu 3 miljoner kronor för att finansiera utfasningen av programmet och för att eleverna ska få fullfölja sin påbörjade utbildning. Lantbruket på Forslundagymnasiet får också ett extra tillskott för att få ekonomin i balans.

Omfördelning till gymnasieskolan

Inom vuxenutbildningen minskas budgeten med 3 miljoner kronor. Effektiviseringen ske genom att kurser med små undervisningsgrupper i större omfattning anordnas av externa utförare.

­– Dessa pengar överför vi till gymnasieskolan för att bidra till den omstrukturering som behövs under nästa år, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Nämnden omfördelar även en miljon kronor från verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder till gymnasieskolan.

19 december fattade kommunfullmäktige ett korrigerat budgetbeslut för nämnderna 2017. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär detta en sänkt budgetram med 10,2 miljoner kronor jämfört med budgetbeslutet i juni. Hur denna effektivisering ska genomföras kommer att arbetas fram under början av 2017. Alliansen yrkade på en justerad budget där effektiviseringarna fanns med. Vänsterpartiet yrkade på avslag.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.