Startsida Umeå kommun

Högstadieelever i Umeå allt positivare till skolan

Eleverna är mer nöjda med sin skola som helhet, de är tryggare, trivs bättre, de tycker att lärarna är bättre på att förklara så att de förstår och de får oftare använda datorn som arbetsredskap i skolarbetet. Detta visar resultatet av årets elevenkät i åk 7–9.

Enkätsvaren visar också att elever och lärare respekterar varandra, att eleverna blivit bättre på att respektera varandras olikheter och att färre elever är rädda för någon annan elev.

Förbättringsområden

Eleverna upplever i något mindre omfattning än tidigare upplever skolarbetet som intressant och stimulerande. Något som också framgår av undersökningen är att nästan dubbelt så många flickor som pojkar ofta känner sig stressade på grund av skolarbetet.

– Den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland tjejer, och det är mycket oroande. För att verkligen komma åt problematiken är en utvecklad damverkan mellan skola, socialtjänst och landsting mycket viktig, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden

Bakgrund

Vartannat år genomförs en kommungemensam enkät i åk 7–9. Samtliga skolor ingår, såväl kommunala som fristående, förutom Språkskolan, och 2017 var svarsfrekvensen 90 procent.

Enkäten berör kvaliteten i utbildningen och består av 16 kvalitetsområden och utgår från de förväntningar som finns på skolans innehåll och arbete. Skolorna har nu fått ett gediget underlag för fördjupade diskussioner med eleverna kring sådant som är viktigt i skolans verksamhet.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.