Startsida Umeå kommun

Nio av tio elever tar examen på kommunala gymnasieskolor

Av de elever som lämnade någon av de kommunala gymnasieskolorna vårterminen 2017 nådde 90 procent en gymnasieexamen. Det är ett starkt förbättrat resultat i förhållande till föregående år. Även avgångselevernas uppnådda meritvärden ökar något.

För ett par veckor sedan presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökningen ”Öppna jämförelser för gymnasieskolan”. Den visar att de kommunala gymnasieskolorna i Umeå är näst bäst i landet i kommungruppen med jämförbara kommuner när det gäller andel elever som får en gymnasieexamen. När resultatet viktas mot socioekonomiska bakgrundsfaktorer har de kommunala gymnasieskolorna bäst resultat i hela kommungruppen. Resultatet i undersökningen byggde på siffror från 2016. Eftersom siffrorna har förbättrats till 2017 finns goda chanser till en ny topplacering i nästa års Öppna jämförelser.

För sökande till gymnasiet är Dragonskolan fortfarande det populäraste alternativet. Inför årets terminsstart hade skolan 869 förstahandssökande. Totalt valde 1 239 elever någon av de kommunala gymnasieskolorna i första hand.

I årets andra tertialrapport framgår också att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på 407 000 kronor efter augusti. Prognosen för nämnden som helhet är ett underskott på 6 miljoner kronor för 2017. Detta är dock en förbättring med 500 000 kronor jämfört med prognosen efter första tertialet.

Inom vuxenutbildningen är vård- och omsorgsutbildningen en fortsatt populär utbildning även om andelen sökande har minskat något. Anledningen till detta är den goda arbetsmarknaden i kommunen som möjliggör anställning utan formell kompetens.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.