Startsida Umeå kommun

Nytt sätt att fördela resurser ger mer likvärdig skola

Kommunen ändrar modellen för resursfördelning till skolor. Den nya modellen ska fördela resurser till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem utifrån aktuell forskning och statistisk analys. Det ska bidra till likvärdiga förutsättningar för elever att nå kunskapsmålen, oavsett strukturella skillnader, till exempel elevers socioekonomiska bakgrund.

– Detta beslut ökar den kompensatoriska delen i resursfördelningen och ger bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Socioekonomiskt strukturtillägg

Förändringar jämfört med tidigare modell:

  • Den tidigare modellen där endast några skolor med högt index fått socioekonomiskt strukturtillägg (viktning) är ersatt med en modell där alla skolor får strukturtillägg utifrån andelen elever med de socioekonomiska bakgrundsfaktorer som ingår i SCB: så kallade ”Riksmodell”. SCB:s riksmodell är en modell som baseras på studieresultat för samtliga 500 000 elever som avslutat årskurs nio de senaste 5 åren.
  • Bakgrundsfaktorn ”föräldrars utbildningsbakgrund” får större genomslag än i nuvarande modell.
  • Bakgrundsfaktorerna ”barn som är födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands” och barn som är födda utomlands men börjat skolan före nio års ålder får lägre genomslag än i nuvarande modell.

Nyanlända elever

De skolor som tar emot nyanlända elever får ekonomiska resurser per elev för att kunna genomföra stödjande insatser för elevernas lärande. Ersättningens storlek och de antal månader som ersättningen utgår bygger på FN:s beräkningsmodell "Human Development Index” (HDI) som beskriver graden av utveckling i landet bland annat utifrån läskunnighet, utbildning och livslängd.

Ersättningen beräknas årsvis, betalas utmånadsvis och följer eleven om denne byter skola.

Strukturtillägg för liten skola

Tillägget utgår till skolor i de mindre tätorter där Umeå kommun beslutat att det skall finnas en skola:

  • Liten skola i mindre tätort, det vill säga skola med 11–15 elever per årskurs i genomsnitt i årskurs 1–6.
  • Mycket liten skola i mindre tätort, det vill säga skola med 1–10 elever per årskurs i genomsnitt i årskurs 1–6.

Resursfördelningsmodellen införs som helhet från och med 1 januari 2018. Den del som avser resursfördelning för undervisning för nyanlända elever infördes 1 januari 2017.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.