Startsida Umeå kommun

Överskott i för- och grundskolan

För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på drygt 2,4 miljoner kronor efter årets fyra första månader. Prognosen för 2017 visar däremot ett underskott på 25 miljoner kronor.

En stor del av underskottet förklaras av svårigheter att få effekt under året av de besparingsåtgärder som är kopplade till kommunfullmäktiges krav på effektiviseringar som ställdes till nämnden i december, motsvarande 16,7 miljoner kronor för för- och grundskolenämnden.

Prognosen tar också hänsyn till att delar av verksamheten finansieras med tillfälliga medel utanför budget, 5,7 miljoner kronor, samt att en ny befolkningsprognos visar fler barn än budgeterat i förskolan.

– Det är positivt att årets första månader visar ett positivt resultat, men årets prognos är oroande då vi inte vill ha ett minusresultat som genererar besparingar nästa år, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Trygga och nöjda elever

Vårens elevenkät till elever i årskurs 7–9 visar att eleverna känner sig trygga och att flickor och pojkar ges samma förutsättningar i skolan. Eleverna är överlag nöjda med sin skola och lärarna är duktiga på att förklara så att eleverna förstår. Förbättringsområden finns inom frågor som rör stress och stimulans. Fler flickor än pojkar känner stress av skolarbetet och frågorna om Skolarbetet är intressant och Skolarbetet stimulerar mig att lära har fått sämre resultat än tidigare.

Förbättrade studieresultat

Ett av huvudmålen för nämndens verksamhet är förbättrade studieresultat. Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser för läsåret 2015/16.

Även meritvärdet för elever i årskurs 9 har ökat jämfört med andra kommuner. Skolorna i Umeå kommun har en högre ökning av meritvärden än övriga och är nu på plats två efter Lund, en ökning med två placeringar från 2015.

Ny befolkningsprognos

En ny befolkningsprognos för kommunen 2017–18 visar på betydligt fler barn i förskoleåldern redan under 2017. Det medför att kommunen inte längre lever upp till garantitiden för att erbjuda plats i förskolan. Under hösten kommer därför ett antal förskoleavdelningar att öppnas utöver verksamhetens ursprungliga plan.

Kompetensförsörjning

Ett särskilt prioriterat område under året har varit arbetet med kompetensförsörjning, då i synnerhet vikarieanskaffning, där en ny modell för att effektivisera rekryteringsprocessen nu används. Detta för att säkra kompetensförsörjningen och minska arbetsbelastningen för de anställda.

Ökad sjukfrånvaro

Verksamhetsuppföljningen visar att sjukfrånvaron ökar både för för- och grundskolan jämfört med motsvarande period förra året. Detta gäller både kort- och långtidsfrånvaro. Vad gäller långtidsfrånvaron är stress- och utmattningssymptom en av orsakerna till ökade ohälsa. Ett intensivt arbete pågår för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Ett pilotprojekt, STAMINA, har startats upp. Där ingår 35 förskolor som arbetar med en metod för att få tydligare planering och struktur över arbetsdagarna.

– Det är klart oroande att sjukfrånvaron ökar. Men vi har vidtagit åtgärder som ska leda till en minskad sjukfrånvaro. Det är ett prioriterat uppdrag i nämndens uppdragsplan och vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.