Startsida Umeå kommun

Förskola

I Umeå kommun finns såväl kommunala förskolor och familjedaghem som fristående alternativ. Här finns all information du behöver om avgifter, ansökan och valmöjligheter.

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns sju öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år. Du hittar öppna förskolor här till vänster.

Förskola för barn 1–5 år

Förskoleverksamheten bedrivs i ändamålsenliga och anpassade lokaler. Många förskolor strävar efter att arbeta efter en viss inriktning och organiserar sina grupper åldersindelat eller i syskongrupper. Förskolan följer läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2016). Språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö är några exempel på områden som förskolan arbetar med. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer.

Barnomsorg i Umeå bedrivs även av enskilda utförare som finansieras av kommunen. De flesta fristående förskolor använder kommunens kö och anmälan till dessa görs på samma sätt som till kommunala förskolor. Önskar du plats i fristående förskola, som har egen kö, tar du kontakt direkt med dem. De flesta fristående förskolorna hanterar även barnomsorgsavgiften via kommunen. För att få veta vad som gäller på en specifik fristående förskola, kontakta respektive förskolechef.

Familjedaghem för barn 1–5 år

Familjedaghem är en pedagogisk omsorg där barnet är hemma hos dagbarnvårdare från 1 års ålder. Dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem eller i samarbete med andra dagbarnvårdare i lämpliga lokaler. I kommunen finns både kommunala och fristående familjedaghem. Familjedaghem har egna arbetsplaner som är framtagna utifrån förskolans läroplan och skollagen.

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5 åringar

Från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år har du rätt till Allmän förskola 15 timmar per vecka (525 timmar/år). Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds vanligtvis 3 timmar/dag på förmiddagen i förskolegrupper. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider. Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar. Föräldrar ansvarar för transport till och från den allmänna förskolan. Ansök om avgiftsfri allmän förskola hos placeringsassistent. Placering kan tidigast påbörjas månaden efter ansökan kommit in till placeringsassistent. Syskon ges förtur utifrån samma regler som vid bibehållen placering.

Fritidshem eller familjedaghem för 6–12 åringar

Fritidshem eller familjedaghem erbjuds som skolbarnomsorg under den skolfria skoldagen och under lov för barn i förskoleklass till och med årskurs 6. Läs mer i vänsterspalt under Fritids/fritidshem 6–12 år.

Rätt att lära sig språk

Om du tillhör någon av de fem nationella minorieterna samer, sverigefinnar, romer, tornedalingar eller judar så har ditt barn rätt att få lära sig ert språk, även om ni inte talar språket hemma. Barnet behöver inte heller ha några kunskaper i språket.

Läs mer och gör ansökan

Sidan har granskats 2018-07-31

Sidans kortadress: www.umea.se/barnomsorg

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.