Startsida Umeå kommun

Frågor och svar

Plats/placering i förskola, familjedaghem och fritidshem

1. Vilket område hör vi till?

2. Kan jag ha mitt barn i familjedaghem?

3. Vem har rätt till en plats i förskole-/fritidshemsverksamhet?

4. Avgiftsfri allmän förskola, vad gäller?

5. Om jag är sjukskriven eller har havandeskapspenning, får mitt barn vara på förskola/fritids?

6. Vad gäller för mitt barn under föräldraledighet i förskola och hos dagbarnvårdare?

7. Får mitt barn ha fritidshemsplats under föräldraledighet?

8. Får mitt barn vara på förskola/fritidshem när jag är arbetslös?

9. När måste jag ansöka om plats på förskolan?

10. Finns nattöppna/kvällsöppna förskolor/fritids i kommunen?

11. Hur lång frånvaro/ledighet kan barnet ha innan platsen upphör i förskolan?

12. Under vilka tider på dagarna får mitt barn ha barnomsorg under arbete eller studier?

Försäkring av mitt barn

1. Är mitt barn försäkrat på förskolan eller på fritidshemmet?

Avgift och betalning

1. Kan man betala fakturan för förskola/fritidshem via autogiro eller e-faktura?

2. Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala fakturan från förskolan/fritidshemmet?

3. Vad kostar en plats i barnomsorg/skolbarnsomsorg?

4. Betalar man avgift även när barnet är ledigt, till exempel på sommaren?

5. Vad händer om familjebilden förändras?

6. Hur gör jag om jag vill ändra fakturamottagare?

7. Våra barn har plats både i kommunal och fristående verksamhet, hur beräknas avgiften?

Uppsägning av plats

1. Hur lång uppsägningstid är det av förskole-/fritidshemsplats?

Plats/placering i förskola, familjedaghem och fritidshem

1. Vilket område hör vi till?

Översikt över Umeå kommuns placeringsområden

2. Kan jag ha mitt barn i familjedaghem?

Familjedaghem erbjuds i vissa placeringsområden, som ett alternativ till förskola eller fritidshem.

Familjedaghem i Umeå

3. Vem har rätt till en förskoleplats eller fritidshemsplats?

Barn från 1 år, vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande har rätt till en plats i förskole-/fritidshemsverksamhet.

4. Avgiftsfri allmän förskola, vad gäller?

Från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år har du rätt till Allmän förskola, 15 timmar per vecka (525 timmar/år). Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds vanligtvis 3 timmar/dag på förmiddagen i förskolegrupper. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar.
Ansök om avgiftsfri allmän förskola hos placeringsassistent. Placering kan tidigast påbörjas månaden efter ansökan kommit in till placeringsassistent.
Syskon ges förtur utifrån samma regler som vid bibehållen placering.

Kontakt vid frågor

5. Om jag är sjukskriven eller har havandeskapspenning, får mitt barn vara på förskola/fritids?

Ja, ditt barn får vara där utifrån familjens behov.

6. Vad gäller för mitt barn under föräldraledighet i förskola och hos dagbarnvårdare?

Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon. Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema en månad efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden. Barnomsorg erbjuds tre timmar per dag under förmiddagstid eller fem timmar per dag under tre dagar.

7. Får mitt barn ha fritidshemsplats under föräldraledighet?

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till ca 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch. Platsen erbjuds under skolans läsårstider, dock inte under lov, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa

8. Får mitt barn vara på förskola/fritidshem när jag är arbetslös?

I Umeå kommun erbjuds barnomsorg utifrån föräldrarnas behov av att aktivt söka arbete. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef/rektor om förläggning av tiden.

Är förälder hemma med yngre syskon som är under 1 år och samtidigt är arbetssökande får barnet dock inte vistas mer än 15 timmar/vecka på förskola.

9. När måste jag ansöka om plats på förskolan?

Det tidigaste datum som kan registreras som ansökningsdatum är sex månader innan du önskar att barnet ska börja i förskola eller familjedaghem. För att du ska garanteras en plats ska ansökan vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Det tidigaste ködatumet ett barn kan ha är sin ettårsdag.

10. Finns nattöppna/kvällsöppna förskolor/fritidshem i kommunen?

Läs mer om nattöppen förskola/fritidshem

11. Hur lång frånvaro/ledighet kan barnet ha innan platsen upphör i förskolan?

Längre frånvaro från förskolan/fritidshem/familjedaghem kan innebära uppsägning. Under perioden juni-augusti accepteras vanligtvis en frånvaro på upp till max 3 månader utan att platsen upphör. Övrig tid på året max 1 månad. Kontakta förskolechef/rektor om ni har för avsikt att vara ledig en längre period.

12. Under vilka tider på dagarna får mitt barn ha barnomsorg under arbete eller studier?

Vistelsetiden för barnet ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.
Läs mer på sidan Vilka har rätt till barnomsorg och fritidshem?

Försäkring av mitt barn

1. Är mitt barn försäkrat på förskolan eller på fritidshemmet?

Alla barn och unga inom Umeå kommuns förskole-/fritidshemsverksamhet är försäkrade för olycksfallskador.

Läs om när försäkringen gäller, vad den omfattar och vad du gör om ditt barn skadar sig

Avgift och betalning

1. Kan man betala fakturan för förskola/fritidshem via autogiro eller e-faktura?

Ja, avgiften betalas månadsvis via faktura, autogiro eller e-faktura.
Anmälan av e-faktura gör du själv via din internetbank.
Här hittar du anmälningsblankett och villkor för autogiro.

2. Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala fakturan från förskolan/fritidshemmet?

Den vårdnadshavare och eventuell partner som är folkbokförd på samma adress som barnet betalar fakturan.
Möjlighet att dela fakturan finns.

Om ni önskar att den andre vårdnadshavaren ska få fakturan istället, ansöker ni om delad faktura och väljer att den vårdnadshavare som ej är folkbokförd på samma adress som barnet ska betala 100 procent.

Ansökningsblankett för delad faktura

Kontakta din placeringsassistent för mer information.

3. Vad kostar en plats i förskole-/fritidshemsverksamhet?

Läs om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

4.Betalar man avgift även när barnet är ledigt, till exempel på sommaren?

Barnomsorgsavgift tas ut tolv månader per år. Du betalar en avgift för att ditt barn har tillgång till en plats i förskolan, fritidshemmet eller pedagogisk omsorg hela året. Det betyder att du betalar även de perioder när ditt barn är ledigt.

5. Vad händer om familjebilden förändras?

Om du blivit ensamstående/sambo meddela detta på blanketten Inkomstuppgift och skicka till placeringsassistent.

6. Hur gör jag om jag vill ändra fakturamottagare?

På blanketten Inkomstuppgift fyller ni i vem som ska vara fakturamottagare i hushållet och skickar till placeringsassistent. Ändringen gäller ej retroaktivt.

7. Våra barn har plats både i kommunal och fristående verksamhet, hur beräknas avgiften?

Barnen i familjen/hushållet är i avgiftshänseende första, andra, tredje barnet osv. Detta gäller oavsett verksamhets- och driftsform. Avgiften för familjen/hushållet blir densamma oavsett var barnen är placerade. När barn från samma hushåll är placerade i både kommunal och fristående enhet svarar föräldrarna för att informera placeringsassistent i kommunen och ansvarig för avgifter i den fristående enheten. Då undviker du som förälder att få betala fel avgifter.

Uppsägning av plats

1. Hur lång uppsägningstid är det av förskole-/fritidshemsplats?

Uppsägningstiden är två månader.
Uppsägning av plats kan ske via vår E-tjänst eller uppsägningsblankett.
Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Kontakt

Kontakta placeringsassistent vid frågor om barnomsorgsplats:

Placeringsassistenter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.