Startsida Umeå kommun

Fritidshem för barn 6−12 år

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Det erbjuds för barn i förskoleklass upp till åk 6 under den skolfria skoldagen och under lov. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Du betalar avgift för skolbarnsomsorg enligt fastställt taxa, se Avgifter här till vänster.

För barn i förskoleklass till och med åk 3, vars förälder är föräldraledig med mindre syskon, erbjuds fritidshem eller familjedaghem på deltid från och med 20 april 2015.

Fritidshem eller familjedaghem

I Umeå centralt erbjuds fritidshem eller familjedagehem för barn i förskoleklass till och med årskurs 6 som har behov av omsorg före och efter skoldagen.

Alla fritidshem, oberoende av om det är en kommunal eller fristående verksamhet, har öppet inom en ram från klockan 06.30−18.30. Verksamheten är främst lokaliserad till närliggande grundskola. Familjedaghem är lokaliserad i hemmet. I Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors erbjuds endast fritidshem för barn i åk F−6.

Fritidshemsplats på deltid för barn till föräldralediga

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa. Schema för fritidstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs skriftligt på en särskild blankett och skickas till placeringsassistent för ert område. Uppsägningstiden är två månader. Använd webbtjänsten för e-legitimation här till höger alternativt hämta hem och skriva ut blanketten från webbplatsen. Du hittar länken till våra blanketter här till höger. Du kan även få den hemskickad genom att ringa placeringsassistent.

Uppsägningstiden räknas från och med den dag blanketten kommit in till placeringsassistent. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Omsorg på obekväm tid

Erbjuds via Umeås nattöppna förskola.

Läs mer om nattöppen förskola

Sommaröppen verksamhet

Förskoleverksamhet och fritidshem samordnas under sommaren eftersom antalet barn då är lägre. Normalt stänger den ordinarie verksamheten under juli månad, fyra veckor. Det kan alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola/enhet än den ordinarie under en period. Varje förskola/fritidshem informerar om vilka rutiner som gäller för dem.

Personlig kontakt

Vänd dig till placeringsassistent för det område där du söker barnomsorg:

Placeringsassister

Blanketter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.