Startsida Umeå kommun

Söka skola

Börja förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt för barn som fyller 6 år under kalenderåret att gå i förskoleklass.

Inför ansökan till förskoleklass får du som vårdnadshavare information hemskickad via post. Under perioden 2 januari — 6 februari kan du lämna önskemål om skola via e-tjänsten Söka skola.

Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval

Du ansöker till tre skolor; ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Om du som vårdnadshavare inte gör en ansökan kommer ditt att placeras i en skola som uppfyller kommunens krav på placering inom närhetsprincipen, eller i en skola dit skolskjuts erbjuds.

Fyll i en ansökan oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola. Observera att friskolorna har en egen ansökningsprocess och egna urvalskriterier, se respektive friskolas hemsida.

Under den skolfria skoldagen och under loven erbjuds ditt barn skolbarnomsorg (avgift enligt gällande taxa). Om det finns behov av skolbarnomsorg görs en separat ansökan i samband med placeringsbeslutet

Ansöka till skola med högre årskurs

Om ditt barn börjar en högre årskurs som innebär byte av skola kommer eleven automatiskt att placeras på den anvisade skola som finns i ert geografiska område.

Om du vill göra en aktivt ansökan till en annan kommunal skola utanför det område ditt barn tillhör, ska du ansöka via blanketten

"Anmälan till/byte av kommunal grundskola".

Flytta till Umeå eller byta kommunal skola i Umeå?

För dig som vill söka till en kommunal skola i Umeå eller byta kommunal skola ska fylla i blanketten "Anmälan till/byte av kommunal grundskola". Söker du fristående skola, vänd dig direkt till aktuell skola.

Byte av skola sker i mån av plats, och beslutas av rektor på mottagande skola. Planeringen för klassammansättningar startar under mars månad inför höstterminen, därför är det viktigt att du som förälder endast tackar JA till en skola.

Elev med särskilda behov

En elevs eventuella behov av stöd och anpassning eller andra önskemål från förälder och elev ska tas upp i kontakt med rektor på mottagande skola. Den kommunala grundskolan ser till att planera, skapa förutsättningar eller åtgärda utifrån elevens behov.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet.

Läs mer om modersmålsundervisning här

Ansöka till fristående skolor

Ansökan till en fristående skola görs direkt till den skolan. Om du söker till en friskola i första hand ska du markera detta med ett kryss under rubriken "Kompletterande uppgifter". Ta kontakt med skolan ifråga eftersom många av de fristående skolorna har en egen kö.

Om ditt barn saknar skolplats

Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet. 

Registrering av personuppgifter om barn och elev

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg etc. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
Mejl

E-tjänst förskoleklass

E-tjänsten Söka skola öppnar
2 januari 2018

Mer information

I början av det år barnet fyller sex får alla föräldrar information om förskoleklass via post. Önskemål om skola görs via e-tjänsten Söka skola. E-tjänsten är öppen från 2 januari.

Regler för ansökan till kommunal skola vid start i förskoleklass


Hitta grundskolor här

Karta

Rektorer

Skolskjuts

Skolverket - Val av grundskola

Sidan har granskats 2017-12-11

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.