Startsida Umeå kommun

Funktionsprogram för förskolan

Funktionsprogrammets olika kapitel finns här till höger, länkar till PDF-dokument. Du kan skriva ut Funktionsprogrammet i sin helhet genom att klicka på länken till höger "Hela Funktionsprogrammet för utskrift".

Varför ett funktionsprogram?

Umeå kommun står inför en stor utmaning att under de närmaste tre åren bygga ut barnomsorgen med 70 nya förskoleavdelningar från cirka 300 i nuläget till cirka 370. Volymökningen kräver 20 avdelningar, och beslutet att minska barngruppernas storlek 50 avdelningar. Behovet av en utbyggnad beror både på inflyttningen till kommunen och att det föds fler barn idag men är även en konsekvens av ett politiskt beslut att i genomsnitt minska antalet barn på varje avdelning till 15 barn. En utbyggnad kommer att ske dels i form av ombyggnation av befintliga lokaler men även nybyggnation.

Umeå kommun har hämtat inspiration till funktionsprogrammet från Trondheim en stad som liksom Umeå har behov av snabb och stor utbyggnad av förskolor. Under en studieresa i april 2007 besöktes flera nyproducerade förskolor i Trondheim. Ansvariga i Trondheims kommun beskrev det arbete och den process man där genomfört för att nå fram till ett funktionsprogram.

Kommunövergripande samarbete

Att utarbeta funktionsprogrammet har skett i ett kommunövergripande samarbete mellan För- och grundskolan, Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd och Samhällsbyggnadskontoret Fastighet.

För- och grundskolan har uppmärksammat att det inför uppförandet av en ny förskola, eller vid ombyggnation, finns behov av att i ett samlat dokument beskriva vad som avses med ändamålsenliga lokaler och utemiljö.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar enligt Miljöbalken över för- och grundskolor i kommunen. Man har vid tidigare tillsyn av förskolor uppmärksammat att brister förekommer och ser därför ett behov av tydligare riktlinjer. Förskolorna ska utformas så att en god inne- och utemiljö skapas samt att ett gott smittskydd möjliggörs. För att underlätta planeringen inför uppförande eller ombyggnation av förskolor är det viktigt att tydliggöra de krav som ställs ur hälso- och miljösynpunkt.

Samhällsbyggnadskontoret Fastighet är kommunens fastighetsägarrepresentant. I uppdraget ingår att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler som tillgodoser behov av nya, alternativt ombyggda lokaler. Ambitionen är att skapa lokaler som stödjer verksamheten i en smidig och snabb byggprocess, vilket förutsätter att verksamhetens funktionskrav är kända. Funktionsprogrammet är ett komplement när förskolor ska produceras till Samhällsbyggnadskontoret Fastighets projekteringsanvisningar.

Mål för funktionsprogrammet

Miljön i förskolan ska vara både funktionell och säker. Hur en förskola utformas har en stor inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker och genomförs. Miljön har ett inflytande på alla som dagligen vistas där, både pedagoger, barn och föräldrar, rektor och övrig personal. Den påverkar människors sätt att vara, lära, mötas, kommunicera, röra sig, leka med mera. Förskolans miljö kan öppna oändliga möjligheter.

Funktionsprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de människor som berörs vid utformande av förskolan; vid beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler ämnade för förskolans verksamhet. Det ska kunna läsas av alla som är intresserade och underlätta förståelsen av förskolans funktioner.

Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, funktioner och målsättning med verksamhet som bedrivs på förskolan. Funktionsprogrammet ska ge möjlighet att forma förskolan på olika sätt inom en yttre ram.

Illustrationer i form av ritningsexempel är valda för att visa på olika sätt att utforma och lösa funktioner. Dessa exempel är medvetet olika och visar för- och nackdelar med olika lösningar. Exemplen ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag och visa på möjligheter, begränsningar och konsekvenser.

Underlag till funktionsprogrammet

Underlaget till texten i funktionsprogrammet är hämtat från

  • samarbetet med Designhögskolan i en workshopserie
  • Funktionsprogrammets styr- och referensgruppsmöte
  • projektet "Buller i förskolan
  • Miljö- och hälsoskydd, Tillsyn av förskolor 2004.

Funktionsprogrammet är i dag inte fullständigt utan kompletteras allt eftersom med ytterligare material från pågående projekt som

  • Barns delaktighet i det fysiska rummet, OMEP projektet
  • Bullerprojektet
  • samarbete som Umeå kommun utvecklar med Reggio Emilia i Italien.

Workshopserien

Vårterminen 2007 genomfördes en workshopserie av Designhögskolan, Umeå universitet på uppdrag av för- och grundskolan i Umeå kommun. Här deltog politiker, representanter från, för- och grundskolan, samhällsbyggnad, Lärarförbundet, föräldraföreningen, arkitekter, studenter från Designhögskolan samt verksamma pedagoger som utforskade och dokumenterade sin miljö och verksamhet. Materialet sammanställdes i en rapport "Workshopserie vt 07".

Workshopserien genomfördes som ett led i arbetet med utvecklingen av ett funktionsprogram för förskolan i Umeå kommun. Huvudmålsättningen var att identifiera värden och funktioner som ska prägla verksamhet och miljö i de förskolor som kommer att planeras i Umeå.

Sidan har granskats 2016-10-07

Sidans kortadress: www.umea.se/funktionsprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.