Startsida Umeå kommun

Språka i förskolan

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

...förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (LPFÖ 94 reviderad 2016)

Kompetenscentrum för flerspråkighet ger förskola, förskoleklass och fritidshem stöd i att arbeta flerspråkande och interkulturellt i mötet med alla barn och elever. I det språkstödjande arbetet erbjuds såväl generellt som specifikt språkstöd samt utbildningsinsatser med olika inriktningar. Förskolechefen och rektor ansöker om att få ta del av det specifika språkstödet samt utbildningsinsatser.


barn som börjar förskolan med ett starkt förstaspråk har större möjlighet att lyckas i skolan

Föräldrar kan bidra till att barnet utvecklar ett starkt förstaspråk genom att

  • Använda modersmålet i samtal med barnet. Gör det konsekvent i alla situationer.
  • Läsa böcker på modersmålet tillsammans med ditt barn. Prata om bilderna och innehållet. (Lyssna)
  • Sjunga på modersmålet tillsammans med barnet.
  • Se film och barnprogram på modersmålet tillsammans med barnet.
  • Berätta för förskolan vilka språk ni och barnet talar med varandra.
Aktuellt

Modersmålsstöd i förskolan/förskoleklass upphör

Modersmålsstöd upphör från och med hösten 2018. Vårdnadshavare kan därför inte ansöka om modersmålsstöd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.