Startsida Umeå kommun

Teckenspråk, svenskt

Teckenspråk som modersmål i grundskola och gymnasieskola

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråk som modersmål om det är ett levande språk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper. Undervisningen sker utifrån kursplanen för modersmål och schemaläggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Ansökan för höstterminen 15 april och vårterminen 15 oktober.

Teckenspråk som nybörjarspråk i grundskolan och för elever i förskoleklass till åk 9

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om undervisning i svenskt teckenspråk som nybörjarspråk för barn med hörselnedsättning eller som av andra skäl har behov av teckenspråk men inte har grundläggande kunskaper i teckenspråk. Undervisningen sker utifrån kursplanen i teckenspråk för hörande och läggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Ansökan för elever i förskoleklass och grundskola höstterminen 15 april och vårterminen 15 oktober.

Målgrupper

De som erbjuds teckenspråk som modersmål eller teckenspråk för nybörjare är:

  • Elever som har döva vårdnadshavare eller vårdnadshavare med hörselnedsättning
  • Elever med hörselnedsättning
  • Elever som har syskon som är döva eller har hörselnedsättning
  • Elever som har döva/teckenspråkiga anhöriga 

Teckenspråksstöd i förskolan

För- och grundskolenämnden i Umeå kommun har beslutat att vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråksstöd för barn från tre års ålder för den som är döv eller hörselskadad eller den som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenskt teckenspråk. Barn får teckenspråksstöd vid ett tillfälle i veckan.

Vårdnadshavare till barn på Haga förskolas hörselavdelning Trollgrottan behöver inte ansöka eftersom Trollgrottan är en tvåspråkig förskoleavdelning där teckenspråksstöd/modersmålsstöd ingår i avdelningens uppdrag och dagliga verksamhet.

Kontakt

Carina Axroth
enhetschef
hörselverksamheten
Umeå kommun
090-16 27 05
070-560 80 52
carina.axroth@umea.se

Ansök om teckenspråk

Ansökan om teckenspråksstöd skickas till förskolechefen på barnets förskola.

Efter beslut av förskolechefen skickas en beställning till Hörselveksamheten i Umeå kommun.

Ansökan ska ha inkommit senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.