Startsida Umeå kommun

Barn och elever med hörselnedsättning

I Umeå kommun finns en samlad hörselverksamhet med kompetens att stödja barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, träningsskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hörselverksamheten stödjer både kommunala och fristående enheter. Cirka 150 barn och elever med hörselnedsättning får årligen stöd i Umeå kommun.

Stöd i förskola och skola

Förskola och skola erbjuder anpassade lärmiljöer. Hörselverksamheten kan tillhandahålla teknisk utrustning där behov finns. Målsättningen är att barnen och eleverna ska ges möjlighet att samspela, kommunicera, vara delaktiga och kunna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

Barn och elever med hörselnedsättning erbjuds undervisning i teckenspråk från 3 års ålder till och med årskurs 9. Även syskon till barn och elever med hörselnedsättning har möjlighet att ansöka om teckenspråk.

På gymnasienivå erbjuds undervisning endast som modersmål med krav på goda kunskaper i språket.

Hörselpedagoger ger råd och stöd i förskola och skola. Det sker i nära samverkan med barn/elev, vårdnadshavare och personal.

Varje år erbjuds hörselträffar för elever på grundskole- och gymnasienivå där de får möta andra elever med hörselnedsättning, utbyta erfarenheter och stärka sin identitet.

För barn och elever med svårare hörselnedsättning

Umeå kommun har två specialanpassade inkluderade verksamheter för barn och elever med svårare hörselnedsättning. De finns på Haga förskola, avdelningen Trollgrottan, för barn 1-5 år samt Hagaskolan för elever i förskoleklass och årskurs 1-9. Verksamheten utformas efter barnets och elevens behov och förutsättningar. Kontakta förskolechef eller rektor för mer information.

Exempel på anpassningar:

  • Specialpedagogiskt utbildad personal.
  • Lokaler med ljuddämpande material, hörslinga och annan teknisk utrustning.
  • Strävan efter mindre grupper där barnet/eleven kan se, ha överblick och få möjlighet att avläsa sina kamrater.
  • Undervisningen sker på talad svenska och till viss del med tecken som stöd.
  • Möjlighet att få träffa elever med hörselnedsättning från andra skolor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.