Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar talarna på seminariet under Business Arena.

Tomtebo strands samverkan väcker nationellt intresse

Det pågår något ganska speciellt i Umeå just nu. Kanske unikt. Kan sju byggaktörer, tre kommunala bolag och Umeå kommun tillsammans bygga en hel stadsdel som en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil?

I ett fullsatt fördjupningsseminarium på Business Arena, sist på dagen, berättade samarbetsprojektet Tomtebo strand om sina visioner och utmaningar. Där samverkan, lärande och hållbarhet är grundpelare.

Hållbarhet framför affärsmodeller

Tillsammans har samarbetsparterna tagit fram en vision och ett hållbarhetsprogram som är vägledande för arbetet.

– Tanken är att metodiken ska kunna användas i Umeås framtida arbete med att utveckla staden, berättar Johan Sjöström, projektledare för Tomtebo strand på Umeå kommun.

Det finns inget formellt avtal mellan byggaktörerna men ett antal vägledande principer som håller ihop samarbetet. En av de stora vinsterna tror sig aktörerna få genom gemensamma lösningar för energi, VA, mobilitet och avfall. T ex servicehub och återvinning av spillvatten.

– Byggaktörerna har varit enade kring principen hållbarhet först och affärsmodeller sedan, säger Mats Andersson, Skanska.

Det finns en stor portion lärande i processen att utveckla en stadsdel på det här viset. Dels inom hållbarhetsområdet, men också när det gäller samverkan och ekonomiska lösningar.

– Universitet och högskolor visar intresse för samarbeten och följeforskning, vilket vi är oerhört tacksamma över säger Michael Jalmby, ESAM och Nätverket för hållbart byggande. Ju mer vi utvärderar, analyserar och återkopplar – desto bättre blir processen och Tomtebo strand. Vi vill gärna hitta ännu fler samarbeten.

Bilden visar Christofer Boman i samspråk med Felicia Johansson och Daniel Karlsson.

Christofer Boman, byggprojektledare på HSB och aktiv i planeringen av Tomtebo strand (med ryggen mot kameran), bemannade Tomtebo strands dialogkub som tillfälligt flyttats från Väven till Business Arena i Umeå. Här i samspråk med Felicia Johansson och Daniel Karlsson från Sunda hus i Linköping.

Delaktighet för hållbara lösningar

Det är inte bara samverkan mellan byggaktörer, kommun och kommunala bolag som är viktigt för framgångsrik stadsplanering. Samskapande med invånare och civilsamhället är också prioriterat i projektet.

– Genom hög delaktighet hoppas vi förankra visionen och väcka engagemang som bidrar till lärandeprocessen. Vi samlar och utvecklar kunskap tillsammans, vilket ökar värdena i området och skapar beredskap för en medveten livsstil, säger Maria Wetterlöv kommunikatör på Umeå kommun.

Bakgrund

Tomtebo strand är ett 50–60 hektar stort utvecklingsområde i Umeås översiktsplan. Medlemmar inom Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå kontaktade Umeå kommun för att föreslå att man där skulle samarbeta för att skapa en hållbar stadsdel i världsklass. Kommunens politiker beslutade i februari 2017 att Tomtebo strand ska utvecklas i samverkan och i dagsläget deltar sju byggaktörer och tre kommunala bolag; HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö samt Umeå energi, Upab och Vakin. Det bestämdes också att stadsdelen skulle utvecklas enligt modellen Citylab guide för hållbart stadsbyggande framtagen av Sweden Green Building Council.

Tidplan

Bilden visar tidplan för Tomtebo strand.

Vision

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Mer information

Läs mer på webbplatsen för Tomtebo strand och på Umeå kommuns webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag