Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en elev på skola i Umeå.

Toppresultat för Umeås elever

Umeås elever i grundskolan har goda kunskaper, skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar och eleverna känner sig trygga i skolan. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2017, där Umeå ingår i kommungruppen större städer.

Åk 3 i topp i matematik och svenska

Även i år toppar treorna listan över de bästa resultaten i nationella prov för både matematik och svenska.

Minskade skillnader mellan pojkar och flickor

Skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat har minskat i Umeå, både för åk 6 och åk 9, vilket är anmärkningsvärt då skillnaden ökar på riksnivå.

I de nationella proven för åk 6 i engelska var både pojkarnas och flickornas resultat Umeås bästa någonsin. Hela 31 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna nådde högsta betyg. Flickorna i åk 9 nådde sitt överlägset bästa resultat i nationella prov i svenska där 21 procent nådde betyget A.

De minskade skillnaderna i studieresultat kan förklaras av

  • gott pedagogiskt ledarskap från lärare som innefattar relationsbyggande, anpassningar/utmaningar och tydlig lektionsstruktur
  • formativt förhållningssätt. Lärare planerar undervisningen utifrån feedback på elevernas lärande
  • tidiga insatser: Åtgärdstrappan i matematik och svenska ger tidig kunskap om elevernas kunskapsutveckling och eleverna kan få ”rätt stöd i rätt tid”
  • läs och skrivinlärning med strategier som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Fantastiskt roligt, nu ser vi resultatet av fleråriga satsningar inom grundskolan. Öppna jämförelser ger oss ett bra underlag för att ytterligare kunna utveckla och förbättra vår verksamhet, säger Moa Brydsten, (S) ordförande i för- och grundskolenämnden.

Trygga elever i åk 5 och åk 9

Umeå har Sveriges tryggaste elever både i åk 5 och i åk 9. I åk 5 upplever 95 procent att de är trygga i skolan, vilket är klart bättre än i riket som helhet. Motsvarande siffra för åk 9 är 88 procent. Resultaten baserar sig på Skolinspektionens nationella enkät till alla elever i åk 5 och åk 9.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag