Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Åsa Gunnarsson, Umeå universitet.

Professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet. Foto: Elin Berge.

Umeåforskning kan ge mer jämställda skatter i Europa

Europaparlamentet röstade nyligen igenom ett förslag som uppmanar alla EU:s medlemsländer att reformera sina skattesystem för större ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor. Beslutet baseras till stor del på forskning från Umeå universitet.

I en forskningsrapport från 2017 kunde Umeåforskarna Åsa Gunnarsson och Ulrike Spangenberg, tillsammans med Margit Schratzenstaller från det österrikiska forskningsinstitutet WIFO, visa hur europeiska skattesystem i dag skapar större ekonomisk ojämlikhet mellan män och kvinnor. Både genom ny egen forskning, och genom en genomgång av forskningsfältet, har forskarna visat på hur europeiska skattesystem påverkar jämställdheten.

– Skatteregler är utformade så att de ska vara könsneutrala, men i praktiken blir de diskriminerande på grund av att kvinnor och män har olika livsvillkor. Ett exempel på detta är konsekvenserna av att många europeiska länder tar ut en högre skatt på arbetsinkomster än kapitalinkomster. Eftersom europeiska kvinnor generellt sett saknar, eller har mycket låga, kapitalinkomster och högre andel av sin inkomst från arbete än män, så riskerar skattereglerna att förstärka den ekonomiska ojämställdheten, säger Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt vid Umeå universitet.

Negativt med sambeskattning

Forskningsrapporten har, tillsammans med annan forskning, fått Europaparlamentet att agera mot diskriminerande skatteregler. Det nya beslutet sätter press på medlemsländerna att de ska uppdatera sina skattesystem så att de blir mer jämställda.

En av huvudpoängerna i forskningsrapporten från Umeå universitet var att visa vilken negativ påverkan sambeskattning har för jämställdhet. I länder med sambeskattning arbetar gifta kvinnor i lägre utsträckning, och är därför inte lika ekonomiskt självständiga som gifta kvinnor i länder som har individuell beskattning. Av de länder som idag är medlemmar av EU är det bara Sverige och Finland som inte har inslag av sambeskattning i sina skattesystem.

– När EU-kommissionen listar Europas stora utmaningar, är en av dessa hur man ska få kvinnor att arbeta i större utsträckning. Det är både en arbetsmarknadspolitisk och jämställdhetspolitisk fråga. Vår forskning visar, liksom tidigare forskning, att sambeskattning hindrar den person som tjänar mindre i ett parförhållande (den personen är oftast en kvinna) från att lönearbeta. EU-parlamentet uppmanar därför nu alla medlemsländer att gå över till individuella skattesystem, samtidigt som man bör introducera eller behålla ekonomiska bidrag kopplade till föräldraskap. Skattesystemen kan inte längre bygga på en idé om en stark familjeförsörjare vars inkomst delas lika inom familjen, och det är ett stort steg på vägen mot ekonomisk självständighet för kvinnor, säger Åsa Gunnarsson.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag