Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommun köper Umeå Centralstation

Umeå kommun har avtalat med Jernhusen om att genom sitt infrastrukturbolag INAB köpa Umeå Centralstation med tillhörande markområden, totalt drygt 73 000 kvadratmeter. Köpesumman är 32 miljoner kronor.

Umeå Centralstation ritades av arkitekt Folke Zettervall och byggdes 1895-96 inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Stationshuset är i dag byggnadsminnesförklarat.

De senaste åren har det i området byggts en ny gång- och cykeltunnel, nya perronger, perronganslutningar och bullerskärmar. Stationens väntsal har renoverats och till stora delar återställts till sitt ursprungliga utseende. Parallellt har mark frigjorts efter en flytt av godsbangården.

Området ska utvecklas

Umeå kommun har under en tid diskuterat med Jernhusen om att ta över Umeå centralstation med tillhörande markområden. Kommunen har utvecklingsplaner för området, som ska genomföras tillsammans med kommunens infrastrukturbolag INAB.

Umeå kommun och Jernhusen har undertecknat ett avtal om kommunens övertagande.

– Området är med sin centrala placering en mycket viktig pusselbit i den pågående stadsutvecklingen. Därför känns det bra att komma i mål med affären. Jag vill verkligen berömma dem som ingått i förhandlingsgruppen från kommunens sida, säger Mikael Öhlund, stadsdirektör, Umeå kommun.

– Vi tycker att det är viktigt att en station och ett stationsområde utvecklas på bästa sätt för resenärer och orten. Umeå kommun tar vid och fortsätter utvecklingen så att det blir ännu bättre för resenärerna och för de olika transportslagen, säger Mattias Victorin, tf transaktionschef på Jernhusen.

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen den 15 april och kommunfullmäktige den 28 april. Umeå kommun beräknas få tillträde till marken under maj månad.

Mer information:

Mikael Öhlund
stadsdirektör
Umeå kommun
090-16 11 59
070-579 00 01
mejl

Mattias Victorin
tf transaktionschef
Jernhusen
070-614 84 05
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag