Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå på god väg mot cirkulär ekonomi

Umeå kommun har alla förutsättningar att bli en föregångare när det gäller utveckling av cirkulär ekonomi. Men det finns också utmaningar. Det konstaterar den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, som har granskat förutsättningarna i 31 städer runt om i hela världen.

- I granskningen har vi undersökt ett antal nyckelfaktorer, allt från innovationskraft till miljöarbete och politiska beslut, för att skapa oss en bild av förmågan hos de olika städerna att utvecklas till cirkulära ekonomier. Det vi kan konstatera är att Umeå helt klart har de förutsättningar som krävs. Nu är vi nyfikna på att få veta hur ni ska gå vidare för att nå ända fram, säger Oriana Romano, programkoordinator, Urban Policies and Sustainable Development Division vid OECD.

Världens städer spelar en allt viktigare roll för att hantera megatrender som klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering. Begreppet cirkulär ekonomi innefattar hållbara produktions- och konsumtionsmönster, vilket både förväntas ha en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten och samtidigt bidra till minskad negativ miljöpåverkan.

I den granskning som OECD har genomfört har man studerat faktorer som skapar förutsättningar för en sådan utveckling. Granskningen konstaterar bland annat att Umeå kommun har fattat strategiska beslut om att bli en cirkulär ekonomi till 2028. När det gäller miljö så finns det en utarbetad plan och inte minst målet att kommunen ska vara koldioxidfri vad gäller utsläpp år 2045. När det gäller innovation så nämns styrkan inom designområdet, projekt inom delningsekonomi, men även att det finns 650 start up-företag, fem företagsinkubatorer, med mera, i Umeå. Utöver politiska beslut och myndighetsinitiativ sker dessutom en stark utveckling underifrån där invånare, olika samhällsaktörer som föreningar och företag tar egna initiativ och bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Oriana Romano nämner vidare att den starka tillväxt som Umeå har befunnit sig i de senaste 50 åren, den unga befolkningen, jämlikhet, tillgång till kultur, och låg förekomst av fattigdom är andra viktiga förutsättningar. Hon anser att den typen av mjuka faktorer just nu är viktigare än teknik för att skapa hållbarhet.

- Man ska komma ihåg att även om nya tekniska lösningar är viktiga så är de inte allt. Mycket är redan på plats. Generellt handlar utveckling och möjliggörande av cirkulär ekonomi om politisk och ekonomisk styrning. Det krävs en samverkan mellan olika faktorer för att en cirkulär ekonomi ska fungera, säger Oriana Romano.

Hon nämner bland annat betydelsen av att dagens studenter fortsätter att driva en kultur som innefattar cirkulär ekonomi, samt att det är en faktor vid utveckling av nya innovationer.

Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun, är mycket glad över resultaten i granskningen från OECD.

- Umeå är en av de snabbast växande städerna i Europa just nu. Det är oerhört positivt, men innebär också utmaningar. Vi är bara i början. Kommunen har de förutsättningar som behövs för att växa hållbart och vi kan även bli en föregångare och inspiratör för andra städer i Sverige och världen, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Bland de saker han själv nämner som styrkor i arbetet mot en mer hållbar stad, och cirkulär ekonomi, är Umeå Energi som hyr ut solpaneler, vilket ökar möjligheterna för fler att använda dem. Överskottet av energi går dessutom att sälja tillbaka till Umeå Energi.

Ett annat exempel som han nämner är Fritidsbanken där privatpersoner och företag kan lämna fritidsutrustning, som cyklar, fotbollar, pulkor, ishockeyutrustning, med mera som inte längre används. Alla, men framför allt barn och unga, kan sedan låna utrustning.

Fritidsbanken är en verksamhet som startade i Umeå kommun 2013, men som nu har spridit sig över hela landet och som ger barn och unga möjlighet att prova nya idrotter eller fritidsaktiviteter, som de kanske inte annars skulle ha haft möjlighet att göra.

- Möjligheten att dela med sig är en del av den kultur som kännetecknas av tillit, samarbete och jämlikhet som vi har i Umeå. Jag tror att detta är något som kommer att förstärkas av vårt gemensamma arbete mot en cirkulär ekonomi, säger Hans Lindberg.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

För mer information om granskningen från OECD:

Liv Öberg
Utvecklingsstrateg
Umeå Kommun Näringsliv
070-699 15 89
liv.oberg@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag