Fotomontage över Norra Ön. En flygbild där tänkbara hus är inritade.

Fotomontage över Norra Ön: SWMS arkitektur.

Norra Ön på samråd

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder och verksamheter. Förslaget till detaljplan är på samråd och du kan lämna synpunkter till 4 februari.

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder och verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

Samråd pågår 5 januari–4 februari

Ett samråd ska samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Detaljplanen för Norra Ön (Ön 1:96 med flera) är nu på samråd. På grund av restriktionerna med anledning av covid-19 kommer vi tyvärr inte kunna genomföra några samrådsmöten. På webbplatsen (www.umea.se/norraon) finns allt du behöver för att ta del av förslaget.

  • Handlingar: Ta del av alla handlingar som tillhör detaljplanen på webbplatsen, till exempel plankarta och planbeskrivning.
  • Lämna synpunkter: Använd gärna formuläret för att lämna synpunkter på planförslaget.
  • Film om detaljplanen: Titta på en film som beskriver detaljplanen översiktligt är bra att börja med.
  • 3D-animering: "Panorera runt" i den nya stadsdelen i 3D-miljö. Tolv fasta vyer är framtagna för att underlätta.
  • Ställ frågor: Ställ gärna förtydligande frågor innan du lämnar synpunkter. Det finns formulär för det.

Kan du inte ta del av materialet digitalt?

Kontakta:

Detaljplanering
detaljplanering@umea.se
090-16 64 90

Handlingarna finns också stadshuset Skolgatan 31 A, Umeå.

Övergripande bild av förslaget till detaljplan

Bostäder och verksamheter bildar en tydlig kvartersstruktur. De flesta byggnaderna är 4–6 våningar. Några högre byggnader i norra spetsen och lägre byggnader intill Klungbyn. De nya gång- och cykelbroarna kommer att binda ihop Umeå på ett hållbart sätt i och med att det blir tydliga, gena stråk för gång- och cykeltrafiken. Via den nya bilbron och utmed det centrala stråket på Norra Ön kommer bil- och kollektivtrafik att ledas. Kollektivtrafik kan även trafikera den befintliga bron till Ön som kommer att byggas om. Mobilitetsanläggningar med parkering och hållbara mobilitetslösningar ligger utmed stråket så att biltrafik kan minska i övriga delar av stadsdelen. De två förskolorna och grundskolan är också placerade utmed stråk så att lämning och hämtning kan ske på ett smidigt sätt och utan bil. Natur och parker kommer att skapa en grön stadsdel, där bevarandet av strandskogar är en viktig del. Den norra spetsen av Ön kan bli ett attraktivt besöksmål för hela staden.

En plankarta där man kan se kvarteren, vägarna, broarna, skolans och förskolornas placering, mobilitetsanläggningarnas placering och park samt natur.
Sidan publicerades