Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för del av Ersmark 22:2

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Ersmark 22:2

Existerande planer: Detaljplan 2480K-P12/2 Ersmark 22:2 m.fl. och 2480K-P33/1986.

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns för 2480K-P12/2 som vann laga kraft 2011.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad markanvändning för drivmedel, samlingslokal, kontor, brandstation och verksamhetsmark för verksamheter som inte är störande för omgivningen.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras. I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras, enligt plan- och bygglagen (kapitel 4, § 34, andra stycket), se bilaga.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse för
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades