Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Lillskogen 3 m.fl.

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Lillskogen 3 m.fl.

Existerande planer: 2480K-P15/27 och 2480K-P72/1969.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med tillhörande underjordiskt garage. Syftet är även att säkerställa att utveckling sker med hänsyn till befintlig bebyggelsestruktur.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras. I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras, enligt plan- och bygglagen (kapitel 4, § 34, andra stycket).

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan be-döms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medfö påerkan påriksintresse.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kom-mer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades