Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Arbete för hållbart resande samordnas

Till hösten tar Umeå kommuns arbete med en ”grön färdplan” fart. Syftet är att samordna projekt och aktiviteter för hållbart resande inom kommunens egna verksamheter. Arbetet kan till exempel handla om hur vi underlätta att använda gång, cykel och buss, möjlighet till distansarbete och resfria möten.

Umeå kommuns vision om att växa till 200 000 invånare till 2050 förutsätter en hållbar tillväxt och att fler väljer att färdas på ett hållbart sätt. Kommunfullmäktige har antagit en målsättning att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort till 2022.

Inom kort ska kommunens miljömål för de kommande åren fastställas och kommunens egen verksamhet är en viktig del för att målen ska kunna nås.

– Det pågår många initiativ inom området hållbart resande och vi behöver ta ett samlat grepp om Umeå kommuns arbete. Vi vill utveckla vår samverkan för att hitta synergieffekter och driva arbetet framåt, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande, tekniska nämnden.

Ny samverkansplattform

Tekniska nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att koordinera en ny samverkansplattform för kommunens arbete med hållbart resande för den egna verksamheten – i tjänsten och till och från arbetsplatserna. Uppdraget handlar om att koordinera alla initiativ, men inte driva arbetet i sig. Det ansvarar varje verksamhet för och utsedda personer deltar i arbetet.

Exempel på områden som kan ingå i arbetet med en grön färdplan för Umeå kommun:

  • laddinfrastruktur för till exempel elbilar
  • aktiviteter som underlättar hållbara arbets- och tjänsteresor
  • lösningar för att underlätta för dem som åker buss eller cyklar till arbetet
  • utvecklad delningsekonomin
  • nya lösningar för resfria möten
  • policy för tjänstebilar/fordon i Umeå kommun
  • möjlighet till distansarbete
Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se