Startsida Umeå kommun
Litet hus på tangentbord

Bättre luft i Umeå

Umeå har nu de lägsta värdena av kvävedioxid sedan 2003. Och halterna av partiklar är de lägsta sedan 2006. Däremot är det fortfarande många enskilda dagar och dygn där vi överskrider gränserna för kvävedioxidutsläpp. Det sker oftast kalla, vindstilla dagar på vintern och vid inversion – i kombination med rusningstrafik på morgon och eftermiddag.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid var 2017 det lägsta värdet sedan mätningarna påbörjades 2003. Och för sjätte året i rad under miljökvalitetsnormen. Normen överskrids däremot fortfarande för tim– och dygnsmedelvärde. 2017 hade vi 316 timmar där värdena var för höga (mot tillåtna 175 timmar) och 25 dygn mot tillåtna 7 dygn. Men det har alltså blivit bättre. Även dessa värden är de lägsta sedan mätningarna startades 2003.

Väder och antalet fordon påverkar

Antalet fordon och metrologiska förutsättningar är orsaken till tillfälligt höga värden, t ex på vintern när det är kallt och vindstilla och när det råder inversion i kombination med kallstarter och fler bilar under morgonrusningen och på eftermiddagen.

Halterna av partiklar är mycket låga

Halterna av partiklar är mycket låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Dammbindningsåtgärder bedöms ha haft en mycket god effekt under året.

Trafiken på Västra Esplanaden ökar inte

Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste sex åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan, trots ökad fordonsmängd och ökad andel dieselfordon. Det indikerar att åtgärderna i enlighet med åtgärdsprogrammet fortsätter att ge resultat för bättre luft i Umeå. Till exempel har trafiken inte ökat på Västra Esplanaden, trots etableringen av Ikea och Avion och en ökad fordonspark i kommunen. Det ligger på ungefär på samma nivå och till och med lägre vissa månader jämfört med mätningar gjorda 2014–2016. Det kanske är för att bussresandet har ökat med 19 procent senaste året och med 128 procent sedan 2005.

Kontakt

Joakim Linder
miljöinspektör
090-16 16 75

Helena Hallgren
miljöinspektör
090-16 16 83

Annika Söderlund
chef miljöskydd
090-16 16 87

mhn@umea.se

Mer information

Läs mer om luftmätningarna, hur kommunen arbetar för bättre luft i Umeå, vilka hälsoeffekter dålig luft har och vad du själv kan göra för att förbättra luften.

Samlad information om luftmätningar och luftkvalitet på www.umea.se/luft