Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Foto/illustration: Wingårdhs arkitekter. Klicka på bilden för större format.

Detaljplan för Västra Brinkvägen godkänd

Detaljplanen för bostäder, park och småbåtshamn vid Västra Brinken, Väst på stan, har godkänts av byggnadsnämnden. Den förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Det har varit ett intressant och komplext detaljplanearbete som pågått i sex-sju år. Den här detaljplanen är noga underbyggd med många utredningar. T ex naturvärdena i slänten, allmänhetens tillgång till strandpromenaden och den branta lutningen ner mot älven. Det är mycket positivt att byggnadsnämnden har godkäntplanen och kan föra den vidare för antagande, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Naturvärden som ska bevaras

En viktig del i arbetet har varit att säkerställa de strandnära naturvärdena för både växt- och naturliv, eftersom delar av grönytorna efter Västra Brinkvägen tas i anspråk. Detaljplanen reglerar naturmarken i slänten och säkerställer allmänhetens tillgänglighet till älven och strandpromenaden. Den reglerar också att det ska vara genomsläpp mellan huskropparna - minst 40 meter.

detaljplan för Västra Brinkvägen

Det godkända detaljplaneförslaget. Klicka på bilden för större format.

Ett flertal inventeringar av fladdermöss har genomförts. Inventeringarna visar att fladdermöss söker föda i området men att det inte används som boplats. Den omfattande dokumentationen har lett till att Länsstyrelsen har samma uppfattning som kommunen att en dispens från artskyddet inte behövs.

Säkra slänten ned mot älven

De geotekniska förhållandena är svåra. För att kunna bygga i slänten krävs att delar av området grävs ur och fylls på med någon form av lättviktsmaterial. För större hus kommer det även krävas att det pålas i marken. Slänten blir stabilare än vad den är idag.

Förändringar i planen efter samråd

Under arbetet och i dialog har den nya parkens yta successivt utvidgats i planen för att skapa en långsiktigt hållbar miljö. I planen finns också en ny, bred trappa ner till strandpromenaden. Planen skyddar nu också ett "hålträd" som är bra för fladdermössen, säkrade zoner vid planens sidor så att stabiliteten säkerställs. Planen säkrar nu också gång- och cykelvägen utmed älven.

– Det har givetvis funnits motsättningar i den här planprocessen. Det är många särintressen, och alla blir förstås inte helt nöjda. Men jag vill påstå att dialogen fungerat bra. Det kan man t ex se på alla de justeringar i planen som gjorts efter samrådet. Det är också positivt att det till största delen blir hyresrätter på en sådan här attraktiv plats i Umeå, säger Ulrik Berg (M), vide ordförande i byggnadsnämnden.

Votering i nämnden

Vänsterpartiet (V) yrkade i första hand på återremiss och sedan avslag. Votering begärdes. Med rösterna 8-3 godkändes detaljplanen. V reserverade sig.

Närmast ska detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Mer information