Startsida Umeå kommun
Umeå, flygbild

Hållbar tillväxt i modern översiktsplan

Den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 ersätts av Översiktsplan för Umeå kommun och Tematiskt tillägg för landsbygden. Efter samråd och utställning, som ledde till 188 yttranden varav 135 från privatpersoner, har kommunfullmäktige antagit dokumenten. Här får du veta mer om vad planerna innebär.

Översiktsplanen, som är vägledande för kommande planering, har det övergripande målet om tillväxt på ett hållbart sätt. Visionen att Umeå kommun ska växa till 200 000 invånare till år 2050 är en viktig utgångspunkt. Till planen hör fördjupningar för olika geografiska områden och tematiska tillägg.

Det nya ”översiktsplanepaketet” beskriver helheten på ett överskådligt sätt och har pekats ut som ett gott exempel i ett delbetänkande från regeringen.

– Översiktsplanen talar om vad kommunen vill och vad som är på gång. Med nuvarande tillväxttakt uppfyller vi visionen om 200 000 invånare och då behövs planering som ser framåt, säger byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S).

– För vårt parti är de två viktigaste aspekterna att Umeå är den naturliga storstaden i norr och att det finns goda förutsättningar att bo på landsbygden, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Ökat byggande på landsbygden

I översiktsplanen förtydligas kommunens positiva inställning till ökat byggande på landsbygden. Två åtgärder som har införts efter samråd är

  • ny riktlinje som möjliggör att pröva byggande på jordbruksmark på platser med svag eller ingen befolkningstillväxt
  • ny riktlinje som uttrycker byggande av exempelvis seniorbostäder på landsbygden som ett tungt vägande allmänt intresse.

Ändringar av tillväxtstråk

Tematiskt tillägg för landsbygden pekar ut så kallade ”byar i tillväxtstråk”, som har haft en stark utveckling och där det finns kollektivtrafik. Det är alltså inte tvärtom, att de har utvecklats för att de har pekats ut av kommunen. Något som kommunen uppmuntrar är att man lokalt arbetar fram byutvecklingsplaner.

När näringslivs- och planeringsutskottet behandlade aktuella dokument 6 mars inkom Centerpartiet och Vänsterpartiet med yrkanden. Detta har efter återremiss lett till tre ändringar: Nytt stråk pekas ut längs väg 364 fram till Flurkmark; Utpekat stråk längs väg 363 förlängs till från Tavelsjö till Rödånäs; Stråk från Tavleliden, som tidigare har sträckt sig till Sävar, förlängs till Bullmark.

Boende får bidra

Den andra av de tre frågor som har dominerat diskussioner och yttranden är engagemang hos boende i Carlshemsområdena över framtida reservat för bebyggelse och infrastruktur. Det område som kallas Tegelbruksberget har funnits i kommunens långsiktiga planering i decennier och området mellan Carlshem och Tomtebo sedan 2011.

Om det blir aktuellt att utveckla dessa i framtiden kommer det att ske med en medborgardialog där de boende får bidra i planeringen. Detsamma gäller för en eventuell framtida förlängning av Malmvägen.

Framkomlighet för kollektivtrafik

Den tredje stora frågan är oro för framtida planer på omläggning av kollektivtrafik från Kyrkbron till Tegsbron. Här betonas i översiktsplanen att förändringar inte kommer att göras som skulle äventyra framkomlighet eller kapacitet. I Umeå kommuns stadsutvecklingsprogram innanför ringleden föreslås åtgärder för Tegsbron och Västra Esplanaden. Stomlinjetrafiken bör flyttas från Kyrkbron till Tegsbron, men först när det finns förutsättningar för god framkomlighet för kollektivtrafiken.

Läs mer om översiktsplanering och översiktsplan för Umeå kommun med tillägg

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se