Startsida Umeå kommun

Hantering av regnvatten förbättras på Mariehemsängarna

Sandbäcken på Mariehemsängarna kommer bland annat att få en ny dagvattendamm och två öar. Åtgärderna ska förbättra hantering av regnvatten i området. Besökare kommer att kunna ta sig till och vistas på den ena ön. Umeå kommun genomför arbetet under 2020–2021.

De planerade åtgärderna innebär att bäcken kommer ges en mer svängande väg (meandring) av vattenflödet där den idag går som rakast. En ny dagvattendamm kommer att grävas i Mariehemsängarnas nedre del mot Strombergs väg. Nya sittplatser, plantering av fler träd och två öar kommer att komplettera området. Den befintliga bron kommer troligtvis att flyttas till ett lite högre läge över bäcken.

Arbetena berör Mariehemsängarna söder om den befintliga Mariehemsdammen. Grävarbetet beräknas vara genomfört innan våren i år och hela projektet ska vara klart hösten 2021.

Förändringarna ska stärka reglerande och ekonomiska ekosystemtjänster som infiltration och fördröjning av dagvatten i Sandbäcken, som tidvis svämmar över vid höga vattenflöden. Kommunens ambition är också att utveckla rekreationsområdet, främja områdets ekologi och stadsgrönska. Projektet finansieras till 50 procent av Boverket.

Planer för området:

Skissen visar bäckens väg och andra åtgärder.

Skissen visar vattnets väg och de andra planerade åtgärderna.

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
Umeå Kommun
070-267 06 74
nina.ingvarsson@umea.se