Startsida Umeå kommun
Tre barn på skogsstig

Nya lokala miljömål antagna

Umeås nya lokala miljömål är antagna av kommunfullmäktige. Ett av målen är att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, det vill säga nå noll utsläpp av växthusgaser (netto). Nu återstår att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå målen.

– Klimatet och miljön är en avgörande fråga för världen, för oss och våra barn. De nya miljömålen visar en politisk vilja i Umeå och kommer att vara en drivkraft som hjälper Umeå att komma vidare, gå före och nå ett hållbart samhälle. Det är också viktigt att det sker med kunskap från forskning och i bred samverkan, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Vägledande för alla

Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.

Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhetsmålen.

Målen var under 2019 på remiss hos kommunala nämnder och bolag, politiska partier, universitet, samverkanskommuner, olika myndigheter, organisationer och föreningar. Det har gett flera förändringar jämfört med det ursprungliga förslaget, bland annat redaktionella ändringar, förtydliganden, tillägg av nulägesbeskrivningar med mera. En förändring är att klimatmålen har förtydligats och lyfts fram som första fokusområde.

Många förslag i debatten

Många ledamöter i kommunfullmäktige deltog i en lång debatt och i underlaget fanns en rad förslag och tilläggsyrkanden som var uppe till diskussion.

I klimatavsnittet beslutade kommunfullmäktige också att minskningen av utsläpp ska ske så att Umeå kommuns utsläppsutrymme inte överskrids, att utsläppsutrymmet utgår från Parisavtalet och beräknas utifrån bästa tillgängliga forskning. Det var ett tilläggsyrkande från S, V, C, L och MP.

Jordbruksmarkens betydelse för miljö, klimat och en hållbar framtid lyftes fram i ett tilläggsyrkande från C. Kommunfullmäktige gav byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram definitioner av jordbruksmark och föreslå riktlinjer för kompensation om jordbruksmark används för annat, till exempel bostäder.

Ska konsumtion styras?

Debatten handlade också om skogens betydelse som kolsänka i utsläppsberäkningar, andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter och varför mål beslutas först och åtgärdsprogrammet kommer sedan. Moderaterna ifrågasatte kommunens roll att stimulera Umeåborna att styra mot mer hållbar konsumtion.

– Vi är överens om det mesta, vi ställer oss också bakom att vi ska nå klimatmålen, men vi tycker inte att vi ska detaljstyra hur Umeåborna ska leva sina liv för att minska klimatpåverkan, det råder vi inte över, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43 katharina.radloff@umea.se

Mer information

Umeås nya lokala miljömål (beslutshandling) och samrådsredogörelse finns tillfälligt på www.umea.se/kfhandlingar.

När miljömålen är sammanställda, med ändringar enligt beslutet, kan du läsa dem på www.umea.se/miljomal.