Startsida Umeå kommun
ny plan- och bygglovtaxa

Ny plan- och bygglovtaxa

Umeå kommuns plan- och bygglovtaxa har varit oförändrad sedan 2016. Från och med 1 april gäller en ny taxa som innebär en generell taxehöjning på cirka 4,5 procent. Timdebiteringen höjs från 850 till 950 kronor.

Plan- och bygglovtaxan har varit oförändrad sedan 2016 medan det har skett förändringar vad gäller ärendehantering och ärendemängd samt lagstiftning och omvärld. Taxehöjningen genomförs för att kommunen inte klarar kostnadstäckningsgraden som har beslutats.

Den nya taxan ger en generell taxehöjning på cirka 4,5 procent. Den påverkar ärenden med kortare handläggningstid snabbare, till exempel alla bygglovärenden medan genomslaget blir långsammare för detaljplaneärenden. Timdebiteringen höjs från 850 kr till 950 kr.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv