Startsida Umeå kommun

Rivning av byggnader på Tallkronan/Parkvägen 28 i Holmsund

I närheten av Lövöbacken i Holmsund, i kvarteret Tallkronan, planeras för bland annat nya småhus. En ny detaljplan har vunnit laga kraft och 1 juni påbörjas rivning av de byggnader som finns på området. Rivningen väntas pågå under 6 veckor.

I första skedet saneras asbests och andra fraktioner, såsom lysrör, armaturer, elektronik med mera som måste sorteras för hand. Efter det påbörjas rivning av resten. Transporterna av material kommer att gå via Parkvägen.

Ta del av det informationsbrev som skickats ut till boende i området. Informationen kommer från den konsult som ansvarar för rivningen.

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se