Startsida Umeå kommun
Dialogcykel vid Väven

En ”dialogcykel” kommer att besöka de flesta av Umeås stadsdelar.

Vad tycker du om din stadsdel?

Nu startar en serie stadsdelsdialoger med dig och andra Umeåbor. Vilka platser trivs du på och inte och vad önskar du för din stadsdel i framtiden? Det vill vi veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer att ligga till grund för kommande planering när Umeå fortsätter att växa.

– Med dialogerna vill vi ha samtal om våra mötesplatser, våra omtyckta platser och platser där det finns brister. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna, men de som bor där vet mest, därför vill vi föra den här dialogen. Vi har nyligen fört en bred dialog i byar på landsbygden om hur olika platser kan utvecklas. Nu vill vi föra samtal på liknande sätt i staden, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare och projektledare för arbetet.

Dialog utanför mataffärer

I många stadsdelar är mataffärerna de platser som samlar flest människor. Därför kommer personal från kommunen vid olika tillfällen vara utanför affärerna för att prata mer om stadsdelarna.

Aktuellt schema för dialogbesök vid butiker och mötesplatser

Tyck till via karta

www.umea.se/stadsdelsdialog kan du lämna synpunkter oavsett var i kommunen du bor. Här kan du också se vad andra tycker. Frågor är: Var i din stadsdel trivs du som bäst? Vilka platser trivs du inte på? Vad skulle du sakna med din stadsdel om du flyttade? Vad skulle du önska för din stadsdel om 20 år?

En stad blir aldrig färdig

När Umeå växer sker det förändringar i nästintill alla kommunens stadsdelar. I det arbetet finns en strävan att det som tillkommer ska vara de goda tilläggen. Umeå kommun har goda erfarenheter av att arbeta för blandade stadsdelar och strävar efter att lägga till underrepresenterade boendeformer och upplåtelseformer. Det är positivt för den sociala hållbarheten. Men det finns en uppfattning att än mer kan göras.

– Vi har hög tillit till varandra i Umeå och många upplever vardagslivet som stabilt och tryggt. Det behöver vi vara rädda om. När Umeå växer och får fler Umeåbor är det viktigt att vi utvecklar en stad och kommun som håller ihop socialt, säger Janet Ågren (S), ordförande, planeringsutskottet.

Tanken är att hitta de mervärden som ger de goda livsmiljöerna, också för dem som redan bor i stadsdelarna. För att lyckas behöver alla jobba tillsammans, kommun, byggbransch, invånare och ideella aktörer. Det handlar inte om att stadsdelarna ska bli lika. Men man ska kunna leva ett lika gott liv var man än bor.

Resultaten blir underlag för planering

Resultat från dialogerna kommer att ingå i de nya stadsdelsbeskrivningar som kommunen har börjat ta fram. Det blir både beskrivningar av den fysiska stadsmiljön och analyser som fångar olika sociala perspektiv. De nya stadsdelsbeskrivningarna blir en grund för framtida planering och dialog mellan ideella, privata och offentliga aktörer och ska förhoppningsvis bidra till att vi ska kunna utveckla staden tillsammans på ett bra sätt. Synpunkter som inte gäller stadsdelarna är också värdefulla och kommer att kunna tas tillvara i det pågående utvecklingsarbetet för landsbygden.

Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se

Janet Ågren (S)
ordförande
kommunstyrelsens planeringsutskott
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.sejm

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se