Startsida Umeå kommun

Vet du var det finns underspända limträtakstolar?

Om du äger/förvaltar, projekterar, har byggt/bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar vill vi komma i kontakt med dig. Vi gör en inventering på grund av risk för takras.

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission (SHK) att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Det handlar i många fall om idrottshallar eller andra byggnader dit allmänheten har tillträde. Men, det kan även vara andra byggnader som till exempel mässhallar, köpcentrum, industrilokaler eller lagerlokaler.

I ett första skede gör vi en inventering och undersöker om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i Umeå kommun.

Fyll i formuläret

Om du äger/förvaltar, projekterar, har byggt/bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar, fyll gärna i formuläret nedan. Det fungerar bra att fylla i via mobilen.

Tack för att du medverkar!

Så behandlar vi dina personuppgifter
Det är Byggnadsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att inventera och undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i Umeå kommun. Vi behöver därmed dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och kunna följa upp eventuella brister i takkonstruktionen. Den lagliga grunden för behandlingen är för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse enligt haverikommissionens beslut. Dina uppgifter kommer att sparas och kommer därefter att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att delas med annan nämnd. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss via bygglov@umea.se eller 090-16 13 61. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Kontakt

Elisabeth Sondell
enhetschef, byggnadsinspektör
Bygglov
Umeå kommun
090-16 13 22
070-282 19 32
elisabeth.sondell@umea.se