Startsida Umeå kommun
Tecknad person kastar skräp i en papperskors.

Ny avfallsplan på gång

En ny avfallsplan håller på att arbetas fram. Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram ett förslag: "Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle", som efter remiss, samråd och beslut i kommunfullmäktige ska börja gälla 2021.

Remiss och samråd

Från 1 april fram till och med torsdag 18 juni har förslaget varit ute på remiss och samråd.

Efter samrådet ska synpunkter som har kommit in behandlas och arbetas in i den nya avfallsplanen. Planen går sedan vidare till kommunstyrelsens planeringsutskott och kommunfullmäktige fattar beslut om planen senast i december 2020.

En avfallsplan för hela Umeåregionen

Avfallsplanen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner är ett resultat av samverkan mellan sex kommuner för att tillsammans nå ett mer cirkulärt samhälle under de kommande åren.

Vår gemensamma avfallsplan tar sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och ett ökat fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning. Planen är ett av kommunens strategiska dokument som berör alla som bor och verkar i våra kommuner.

Under arbetets gång har vi involverat och engagerat representanter från olika kommunala funktioner, näringsliv och andra organisationer. Deras bidrag har varit mycket värdefullt för mål och åtgärder som är centrala delar av planen.

Syfte och mål

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi.

Planen innehåller tre övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt och som är vägledande för alla som ger upphov till avfall. Nyckeltal med målvärden anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över.

Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanens övergripande mål är att

  • minska avfallsmängderna
  • öka återvinningen
  • minska miljöpåverkan.

I bilagan handlingsplan presenteras åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med åtgärderna är att minska mängden avfall och att omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och resurshushållningssynpunkt. Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra.

Ta del av förslagen

Du kan ta del av alla planhandlingar här.Kontakt

Petter Forssell
vikarierande miljöstrateg
090-16 13 35
petter.forssell@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-01

Sidans kortadress: www.umea.se/avfallsplan