Startsida Umeå kommun
Kompost med grönsaker

Samråd om nya avfallsföreskrifter

Umeå kommun har i dialog med Vakin tagit fram ett nytt förslag till föreskrifter för avfallshantering. Du kan lämna synpunkter på förslaget från 7 oktober till 8 december.

Ta del av förslaget

 • Förslaget finns utställt i Väven (Kommunhörnan) från 7 oktober till 29 november.
 • Vakin och Umeå kommun presenterar förslaget och svarar på frågor
  Onsdag 6 november, klockan 14–18
  Väven, Umeå stadsbibliotek, Storgatan 46 A, lokal: Väx
 • Läs förslaget på webbplatsen: Förslag till nya avfallsföreskrifter (pdf, 1 MB)

Lämna synpunkter

 • Lämna synpunkter till mejl miljoochhalsoskydd@umea.se senast 8 december.
 • Ange diarienummer KS-2019/00555 och märk skrivelsen ”Föreskrifter om avfallshantering för Umeå kommun”.

Varför behövs nya föreskrifter?

Umeå kommun erbjuder sedan långt tillbaka hushåll möjlighet att sortera ut matavfall. Enligt kommunens avfallsplan ska senast 2020 minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara. Minst 40 procent av matavfallet ska behandlas så att även energin tas tillvara. 2018 sorterades 39 procent av matavfallet ut.

För att möta ökade krav från lagen och för att att uppnå fastställda lokala miljömål, nationella miljömål och globala miljömål behöver något göras. En åtgärd är att införa skyldighet för hushåll i Umeå kommun att sortera ut sitt matavfall. För att det ska kunna ske behövs nya avfallsföreskrifter.

Förändringar i förslaget:

 • Samtliga hushåll ska sortera ut matavfall för hushåll från och med 1 mars 2020.
 • Stycket om anläggande och åtgärder inför hämtning av hushållsavfall har förbättrats.
 • Förtydligande av förutsättningar för att få hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall vid fastighet.
 • Översyn av hämtningsområde och kartbilaga var veckohämtning för flerfamiljshus och verksamheter kan tillåtas.
 • Utökade möjligheter till gemensam behållare för tre eller fler fastighetsägare för bättre miljö och minskade transporter.
 • Bilagan för sortering och lämning av hushållsavfall har förtydligats och anpassats till nya förordningar som kommit. Nya fraktioner har tillkommit som användbara saker för återbruk och textilier.


Arbetsgruppen för att ta fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter består av tjänstepersoner från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun och Vakin Avfall Återvinning, sektion hushållsavfall.

Kontakt

Bertil Magnusson
Vakin
090-16 14 97
bertil.magnusson@vakin.se

Sabina Sjöström
miljöinspektör
090-16 66 76
sabina.sjostrom@umea.se

Sidan har granskats 2019-10-10

Sidans kortadress: www.umea.se/avfallsforeskrifter